Nie musisz wynajmować prawnika, żeby złożyć do sądu wniosek o alimenty. Podpowiadamy, co zrobić, gdy ojciec nie chce płacić na utrzymanie dziecka, i kiedy można wystąpić o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.

Rodzice powinni dbać o dziecko i łożyć na jego utrzymanie w równych częściach. Gdy się rozstają, najlepiej, jeśli potrafią się w tej sprawie porozumieć. Bywa jednak, że ojciec dziecka nie chce płacić. Skutecznym rozwiązaniem jest wtedy droga sądowa.

 PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY

Pozew należy złożyć w sądzie (w dwóch egzemplarzach) i dołączyć do niego załączniki: akt małżeństwa lub wyrok rozwodowy (albo orzeczenie separacji), akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o zarobkach matki (może być PIT za ostatni rok), zaświadczenie o wysokości renty (gdy któreś z rodziców jest rencistą) oraz rachunki dokumentujące wydatki na dziecko. Należy więc zbierać kwity za opłaty za przedszkole, posiłki w szkole, zajęcia pozalekcyjne, rehabilitację oraz leki, jeśli jest przewlekle chore (warto w takiej sytuacji mieć też zaświadczenie od lekarza). Rachunki za ubrania, książki, wyjazdy wakacyjne, bilety miesięczne itd. Sąd weźmie pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka i możliwości finansowe ojca. 

ODWOŁANIE OD WYROKU SĄDU

Jeżeli matka dziecka uzna, że sąd orzekł zbyt niskie alimenty, może odwołać się od wyroku do sądu drugiej instancji, jakim jest sąd okręgowy. W pisemnej apelacji należy uzasadnić powody, dla których domaga się wyższych alimentów, i podać kwotę, jakiej oczekuje. Przed wniesieniem apelacji w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku można zażądać na piśmie uzasadnienia decyzji sądu. Apelację należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku.

 GDY OJCIEC NIE PŁACI

Należy zgłosić się wtedy do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do wniosku trzeba dołączyć wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności i wskazać miejsce pracy ojca, aby można mu było z pensji potrącać zasądzone pieniądze.

 OJCIEC NIE CHCE UZNAĆ DZIECKA

Wtedy postępowanie w sprawie uzyskania alimentów na dziecko zależy od tego, czy rodzice są małżeństwem. Mąż musi płacić alimenty do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wniesionej przez niego sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli rodzice nie mieli ślubu, pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty wnosi matka do sądu rejonowego. Jeśli sąd nie uzna ojcostwa mężczyzny wskazanego przez kobietę, nie należy mu się zwrot pieniędzy wyłożonych w czasie procesu. Podobnie jak mężowi matki, który wygrał sprawę o zaprzeczenie ojcostwa.

DLA KOGO FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Jeśli alimenty od ojca dziecka nie są do wyegzekwowania, można ubiegać się o nie z Funduszu Alimentacyjnego. Należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwego dla miejsce zamieszkania dziecka). Do wniosku dołącza się zaświadczenie od komornika o bezskuteczności ściągnięcia alimentów oraz dokumentację, jakie działania były podejmowane. Świadczenia z Funduszu przysługują dziecku do ukończenia 18. roku życia, a gdy uczy się dalej, do 25. roku życia. Bezterminowo, gdy ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł miesięcznie. Świadczenia przysługują do wysokości ustalonych alimentów, ale nie mogą być wyższe niż 500 zł. Wniosek o alimenty składa się w gminie lub w urzędzie miasta (właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka). Należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów matki dziecka, wieku dziecka, o bezskuteczności egzekucji alimentów i o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Okres wypłaty świadczenia ustala się od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pieniądze będą wpływać co miesiąc.

   ALIMENTY DLA MATKI

Jeśli ojciec odchodzi od rodziny, kobieta ma prawo wystąpić do sądu o pieniądze nie tylko dla dziecka, ale i dla siebie (może to zrobić także wtedy, gdy nie ma dzieci). Możliwe jest to, gdy:

•    jest rozwiedziona,

•    pozostaje w separacji orzeczonej przez sąd,

•    małżeństwo jest unieważnione.

Warunek - sąd za winnego rozpadu małżeństwa uznał mężczyznę. Wtedy wystarczy, że po rozwodzie znacznie pogorszy się sytuacja materialna kobiety, by miała ona prawo domagać się od męża pieniędzy na utrzymanie. Gdy oboje są winni rozpadu związku, kobieta dostanie alimenty tylko wówczas, gdy będzie w niedostatku.

Twoja Ocena