Czasami łatwiej jest uzyskać kredyt, gdy skorzysta się z pośrednictwa funduszu poręczeniowego. To co prawda kosztuje, ale często daje jedyną szansę pozyskania środków na sfinansowanie potrzeb firmy.

Przedsiębiorcy, którzy niezbyt długo funkcjonują na rynku, mają często problemy z udowodnieniem swojej wiarygodności kredytowej.

Dlatego właśnie dość ważną grupę specjalnych kredytów stanowią kredyty, w przypadku których nie należy spodziewać się obniżonych odsetek lub jakichkolwiek innych preferencji, są one oprocentowane według pełnych praw rynkowych, ale dzięki poręczeniu określonej instytucji przedsiębiorcy z takiej grupy podwyższonego ryzyka mogą w ogóle o kredyt się ubiegać.

Poręczyciel krajowy i lokalni

Najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza przy staraniach o kredyt inwestycyjny, jest jednak uzyskanie poręczenia kredytowego w ramach funduszy poręczeniowych. Uzyskać je można za pośrednictwem banku udzielającego kredytu albo bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto w Polsce działa coraz więcej regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych. A w ramach rządowego programu są one obecnie wspierane kapitałowo, co powinno zwiększyć dostępność do tego rodzaju narzędzi finansowych, zwłaszcza ze strony małych i średnich firm, w tym dopiero powstających. W przyszłości tego rodzaju programy na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny zyskać dodatkową szansę wsparcia z funduszy unijnych.

Rynek funduszy poręczeń kredytowych (definicje str. 23) w Polsce jest jeszcze nieustabilizowany. Mimo to stanowi on bardzo ciekawą formę wspomagania rozwoju przedsiębiorczości. Działalność funduszy jest ukierunkowana na wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych (KSFP) powstało w 1996 roku. Jest to organizacja zrzeszająca osoby posiadające teoretyczną i praktyczną wiedzę w dziedzinie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz znające zagadnienia dotyczące tworzenia i obsługi funduszy poręczeń kredytów i pożyczek.

Celami KSFP są: wspieranie rozwoju systemu poręczeń kredytowych, upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności poręczycielskiej, współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, finansowymi i innymi realizującymi podobne cele w zakresie rozwoju systemów poręczeń kredytowych oraz promocja funduszy poręczeń kredytowych. Oprócz członków, osób fizycznych, do stowarzyszenia należą instytucje członkowie wspierający.

Udzielenie dodatkowego zabezpieczenia kredytu przez fundusz umożliwia łatwiejszy dostęp firmy do kapitału.

Jak to działa

Działalność funduszu zgodnie z jego istotą ukierunkowana jest dla tych firm, które nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem w ramach własnych możliwości. Schemat działania funduszy poręczeń jest bardzo zbliżony i przedstawia się następująco. Klient zwraca się z wnioskiem o kredyt do banku lub o pożyczkę w rejonowym urzędzie pracy. Bank, RUP wstępnie akceptują wniosek, lecz żądają dodatkowego zabezpieczenia. Klient składa wniosek o poręczenie do funduszu. Fundusz pozytywnie ocenia przedsięwzięcie i przyznaje poręczenie, przekazując decyzję klientowi i bankowi. Bank uruchamia finansowanie.

Poręczenia funduszy dotyczą z reguły maksymalnie od 60 proc, do 70 proc, zobowiązań kredytobiorcy. Fundusze poręczają zarówno kredyty preferencyjne, jak i komercyjne. Szczegółowe warunki udzielania poręczeń znajdują się w regulaminach poszczególnych funduszy. Fundusze regionalne i lokalne działają na określonym terenie.

Poręczenie z KFPK

Kredytobiorcy, którzy nie mają wystarczającego zabezpieczenia przy zaciąganiu kredytów lub nie chcą przedstawiać własnych, drogich zabezpieczeń, mogą to zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji otrzymać z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych jest funduszem rządowym, powołanym ustawą z 1997 roku i jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie lub gwarancja ze środków’ Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które kredytobiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu w banku kredytującym.

O poręczenie kredytu lub gwarancję z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy (spółki jawne, spółki z o.o., spółki akcyjne), spółdzielnie (w tym mieszkaniowe), o ile mają w statucie wpisaną działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, fundacje, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Poręczeniem lub gwarancją mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w złotych lub w walucie obcej przeznaczone na:

■    finansowanie inwestycji,

■    tworzenie nowych miejsc pracy,

■    finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

■    realizowanie kontraktów eksportowych,

■    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,

■    zorganizowanie własnego miejsca pracy lub założenie spółdzielni przez absolwenta lub absolwentów (w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu),

■    zapobieżenie lub usunięcie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.

Ile to kosztuje

Koszt poręczenia lub gwarancji uzależniony jest od okresu trwania poręczenia. Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera jednorazową opłatę prowizyjną, która jest liczona od kwoty i daty poręczenia.

W przypadku poręczenia opłata prowizyjna kształtuje się na poziomie 1,0 proc., jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do jednego roku. W przypadku poręczeń dłuższych (na okres od ponad jednego roku do pięciu lat) opłata prowizyjna kształtuje się na poziomie 1,2-2 proc.

Opłata prowizyjna za udzielenie gwarancji naliczana jest od kwoty objętej gwarancją w wysokości dwukrotnie wyższej od pobieranej przy udzielaniu poręczenia. Poręczenie ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych może obejmować maksymalnie 80 proc, wykorzystanej kwoty kredytu (bez od setek) przeznaczonego na cele gospodarcze.

Poręczenie lub gwarancja jest terminowa i udzielana jest na czas nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące. Poręczenie lub gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu. Udzielenie poręczenia lub wydanie gwarancji nie jest możliwe po uruchomieniu środków z kredytu. Poręczenie jest skuteczne pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco.

Jednakże Bank Gospodarstwa Krajowego może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia lub gwarancji od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, jeżeli ryzyko wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji jest wysokie.

Formalności związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia poręczenia lub gwarancji dokonywane są przez ten oddział Banku Gospodarstwa Krajowego, do którego wpłynął wniosek o udzielenie poręczenia.

Twoja OcenaFacebook Conversations