Co to jest podpis elektroniczny? Podpis elektroniczny to w najszerszym ujęciu wszelka technologia (dane w postaci elektronicznej) służąca identyfikacji osoby składającej podpis.

Co to jest podpis elektroniczny?

W niektórych dziedzinach z powodzeniem jest stosowany już od dawna, m.in. w administracji publicznej (np. elektroniczne podpisywanie dokumentów, rejestracja czasu pracy, składanie wniosków, doręczanie pism stronom), biznesie (zawieranie umów drogą elektroniczną, elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym) czy bankowości elektronicznej.  Z e-podpisu można też korzystać, przekazując dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy składaniu podań i deklaracji drogą elektroniczną, w postępowaniu cywilnym (np. wieczystoksięgowym), rejestrowym (składanie wniosków o wpis do KRS), w zamówieniach publicznych (np. składanie ofert drogą elektroniczną, licytacja elektroniczna, aukcja elektroniczna) i wielu innych dziedzinach.

Zwykły podpis elektroniczny

To tzw. podpis hasłowy, nazywany także nie-kwalifikowanym, stanowiący połączenie nazwy użytkownika i hasła. Jest nim sygnatura dołączona do oświadczenia, pozwalająca zidentyfikować autora wypowiedzi. Nie musi mieć formy nazwiska nadawcy; mogą nią być: adres poczty elektronicznej czy adres IP Zwykły podpis elektroniczny nie jest weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Stosuje się go w przypadku dokumentów mniejszej wagi, np. do podpisywania maili czy szyfrowania danych przesyłanych pocztą elektroniczną. Za jego pomocą można też się kontaktować z niektórymi urzędami administracji państwowej, o ile konkretny urząd zaakceptuje tę formę komunikacji. Jego moc dowodowa jest równa oświadczeniu złożonemu w formie ustnej.

Bezpieczny podpis elektroniczny

Zgodnie z ustawą jest to podpis: przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa

sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu elektronicznego, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej

• powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym, pod warunkiem że został złożony w okresie ważności kwalifikowanego certyfikatu i weryfikowany za jego pomocą.

W tym miejscu należy dodać, że „równoważny z podpisem własnoręcznym” nie oznacza, że bezpieczny podpis elektroniczny go zastępuje. W niektórych przypadkach (dotyczy to m.in. testamentu pisemnego) przepisy wymagają złożenia na dokumencie odręcznego podpisu pod rygorem nieważności.

Twoja Ocena