Dywidenda to część wypracowanego przez spółkę zysku, wypłacana posiadaczom akcji, w roku, w którym spółka wypracowała zysk. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy walne zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy lub ojej wstrzymaniu.

Akcje zwykłe uprawniają do jednakowej dywidendy, do wyższej mogą uprawniać akcje uprzywilejowane. Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom danej spółki, którzy posiadają jej walory, w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Twoja Ocena