Ryzykiem jest obarczona każda działalność, a w przypadku inwestycji na giełdzie papierów wartościowych ryzyko jest szczególnie wysokie. Wyróżniamy:

•    ryzyko dywersyfikowalne, nazywane też niesystematycznym wiąże sic  charakterystyką danej spółki i oddziałuje na konkretne walory

•    ryzyko systematyczne, czyli niedywersyfikowalne - wpływa na cały wachlarz spółek. Warunkiem powodzenia na rynku kapitałowym jest odpowiedni dobór spółek oraz śledzenie sytuacji i wyciąganie odpowiednich wniosków. Przykładem na możliwość wzajemnego znoszenia się różnych rodzajów ryzyk inwestycyjnych przy dwóch walorach może być zakup akcji spółek z sektora zbrojeniowego i branży turystycznej. Gdy za granicą wybuchnie konflikt zbrojny, przychody firmy eksportującej broń wzrosną, natomiast firma turystyczna zanotuje spadek przychodów. Mając obie spółki w portfelu, osiągniemy pewną stopę zwrotu przy mniejszym ryzyku. Każda inwestycja, nie tylko w akcje, zaczyna się od analizy rynku (zob. rozdział o funduszach inwestycyjnych). Przed przekazaniem pieniędzy na zakup określonych walorów musisz wysondować rynek. I tu znów konieczna jest analiza planów i celów. Przeprowadzoną analizę należy zestawić z planem określającym precyzyjnie, co zamierzasz osiągnąć przez inwestowanie.

Ryzyko inwestycyjne w przypadku inwestycji długoterminowych (np. ponadrocznych) jest niewielkie, ale znacznie wzrasta przy inwestycjach krótkoterminowych. To właśnie dlatego przy wyborze spółek w portfelu tak istotną rolę odgrywa dobra analiza. Dla potrzeb początkującego inwestora powinna się ona opierać na ogólnodostępnych dziennych komentarzach i analizach, publikowanych np. na stronach internetowych biur maklerskich. Przykładem mogą być codziennie aktualizowane strony internetowe Biura Maklerskiego Banku BPH  czy Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO SA . Zawarta tam wiedza w sposób syntetyczny i rzetelny obrazuje aktualną sytuacje na rynku kapitałowym. Czytając raporty, możesz poznać panujące trendy, modę inwestycyjną, a przede wszystkim dowiedzieć się. jak inwestują ..rekiny finansjery”. czyli która branża jest obecnie najhardziej pożądana.

Twoja Ocena