Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. Przewodniczący KRRiT w porozumieniu z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski informacje o możliwościach uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego i ustala termin, nie krótszy niż 45 dni, do składania wniosków.

W ogłoszeniu tym określa przedmiot postępowania oraz warunki konieczne do uzyskania koncesji.

Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, lub prawnej z siedzibą w Polsce. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:

■    udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym nie przekracza 49 proc.,

■    umowa lub statut spółki przewidują, że: członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, bądź też w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49 proc, lub też członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Koncesja obowiązuje 10 lat. Nadawca obowiązany jest do corocznego składania Krajowej Radzie sprawozdania finansowego w formie zgodnej z ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Koncesja obejmuje również wykorzystanie sygnału telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tekstowych. Koncesja może być udzielona na rozpowszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób satelitarny programu poświęconego wyłącznie: telesprzedaży lub promocji działalności własnej nadawcy.

Twoja Ocena