Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określa specjalna ustawa.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musi być prowadzona w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

Koncesji udziela, odmawia udzielenia, zmienia, cofa lub ogranicza jej zakres, w drodze decyzji, minister spraw wewnętrznych. Przed udzieleniem koncesji organ koncesyjny jest obowiązany zasięgnąć opinii ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw gospodarki, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Organ koncesyjny zawiadamia o udzieleniu koncesji, jej zmianie lub cofnięciu właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej wojewodę, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, komendanta wojewódzkiego Policji, głównego inspektora pracy, ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw gospodarki i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Koncesja w zakresie obrotu bronią i amunicją może być udzielona osobie fizycznej, która: posiada obywatelstwo polskie, bądź obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej. Osoba ta musi mieć ukończone 25 lat (21 lat w przypadku rusznikarzy). Ustaw określa dodatkowe wymagania w zakresie odpowiedniego wykształcenia, oraz przygotowania zawodowego osoby fizycznej i innych warunków koniecznych do uzyskania koncesji.

Koncesja może być także udzielona innemu przedsiębiorcy, jeżeli co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania działalnością określoną w koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki do posiadania koncesji przez osoby fizyczne. Dodatkowo koncesji udziela się przedsiębiorcy, który: nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, oraz udokumentował możliwość spełnienia warunków zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją.

Przed wystąpieniem o wydanie opinii przedsiębiorca może zwrócić się o określenie wymagań dotyczących przewidywanej działalności gospodarczej.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

■    firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności gospodarczej,

■    numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

■    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

■    określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,

■    wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja,

■    wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności,

■    dane osobowe przedsiębiorcy oraz dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników.

Koncesja może ustalać szczególne warunki wykonywania działalności, określone przez organ koncesyjny, mające na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego. Zamieszcza się w niej pouczenie o obowiązku powiadomienia organu koncesyjnego o podjęciu działalności gospodarczej w terminie sześciu miesięcy od daty wydania koncesji lub planowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem jej cofnięcia.

Twoja Ocena