Jak zaciągnąć kredyt inwestycyjny bez odpowiedniego zabezpieczenia?
Jak zaciągnąć kredyt inwestycyjny bez odpowiedniego zabezpieczenia?
Jak zaciągnąć kredyt inwestycyjny bez odpowiedniego zabezpieczenia? W takim przypadku przedsiębiorca może zastąpić zabezpieczenie poręczeniem z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Wszystkie formalności załatwia bank, który udziela kredytu. W praktyce procedura ubiegania się o poręczenie wygląda następująco. Najpierw kredytobiorca występuje do banku kredytującego z wnioskiem o udzielenie kredytu, którego środki przeznaczone będą na jeden z wymienionych celów. Bank kredytujący wraz z kredytobiorcą ustala, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie poręczenie/gwarancja z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu.

Następnie bank kredytujący przyjmuje od kredytobiorcy wniosek o poręczenie z KFPK i przekazuje go do Banku Gospodarstwa Krajowego. Do wniosku dołącza: wyniki analizy stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu/ów wraz z opisem przedsięwzięcia oraz dokumentami finansowymi i statutowymi kredytobiorcy, oryginał lub kopię umowy kredytu lub promesy kredytu, warunkującej uruchomienie kredytu od uzyskania poręczenia lub gwarancji oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Przekazane dokumenty stanowią podstawę do przeprowadzenia w Banku Gospodarstwa Krajowego analizy ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielenia poręczenia. Potem Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzję na podstawie dokumentacji przekazanej przez bank kredytujący. W przypadku pozytywnej decyzji, BGK podpisuje umowę poręczenia.

Na koniec bank kredytujący przyjmuje od kredytobiorcy weksel stanowiący zabezpieczenie poręczenia/gwarancji wraz z deklarację wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.   

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!