Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych nie wymaga licencji, lecz zezwolenia. Jeżeli chodzi o krajowy transporcie na obszarze jednej gminy lub na liniach w komunikacji miejskiej, zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydenta miasta. Jeżeli transport będzie przebiegał przez obszar sąsiedniego powiatu, to potrzebne będzie również uzgodnienie zezwolenia z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca będzie korzystał z linii komunikacyjnych powiatu, to zezwolenie wydawane jest przez starostę w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast. Przedsiębiorca, który chce prowadzić swoją działalność na obszarze więcej niż jednego powiatu, musi uzyskać zezwolenie marszałka województwa, a przedsiębiorca, które chce świadczyć usługi w międzynarodowym transporcie drogowym - ministra właściwego do spraw transportu.

Jeżeli przedsiębiorca chce świadczyć usługi w zakresie przewozów regularnych osób, to do składanego przez siebie wniosku powinien dołączyć kopię licencji oraz:

■    proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

■    schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

■    potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

■    zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

■    cennik,

■    wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na regularne przewozy specjalne osób, to będzie musiał dołączyć informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.

Twoja Ocena