Jeśli wypełnimy go poprawnie, pieniądze zostaną nam wypłacone nie później niż 50 dni po złożeniu wszystkich dokumentów.

Zasiłek pogrzebowy wynosi maksymalnie 4000 zt i jest świadczeniem przysługującym tym, którzy pokryli koszty (lub ich cześć) pogrzebu. Występujemy o niego do oddziału ZUS. najbliższego naszego miejsca zamieszkania. Wniosek można składać w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której uzyskujemy zasiłek. w wyjątkowych przypadkach, np. kiedy data zgonu jest nieznana, prawo do jego uzyskania wygasa 12 miesięcy po dacie pogrzebu.

KTO SKŁADA WNIOSEK

O zasiłek może wystąpić każda osoba która poniosła koszty pogrzebu (również niespokrewniona ze zmarłym). Wniosek należy złożyć na specjalnym druku (ZUS Z-12) dostępnym w oddziałach ZUS i na stronie internetowej.  Podczas składania wniosku w oddziale ZUS będzie potrzebny dowód osobisty.

KOSZTY POGRZEBU

Do kosztów pogrzebu ZUS zalicza wyłącznie te wydatki, które mają bezpośredni związek z pochowaniem ciała. Jest to np.:

•    zakup miejsca na cmentarzu

•    koszt trumny lub urny

•    kremacja i transport zwłok.

UWAGAl Aby dostać zasiłek, musisz do wniosku dołączyć rachunki - nie zapomnij poprosić o ich wystawienie na swoje nazwisko! Do kosztów pogrzebu ZUS nie wlicza opłat za zakup kwiatów, wystawienie nagrobka czy stypę.

WARTO WIEDZIEĆ

•    Jeśli koszty pogrzebu ponosiło więcej osób, każda z nich może ubiegać się o zasiłek. Ulega on wtedy podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Wypełniamy odpowiednią rubrykę (ponosiłem koszt w części/całości) w cz. III formularza Z-12.

•    Do przeprowadzenia formalności można upoważnić zakład pogrzebowy (za dodatkową opłatą).

•    Członkowie rodziny nie tracą prawa do zasiłku, gdy pogrzeb miał charakter symboliczny lub był organizowany przez organizację społeczną lub polityczną, ale ponosiliśmy część jego kosztów.

Po kim otrzymamy zasiłek?

Uzyskamy go jeśli osoba zmarła:

•    była ubezpieczona albo pobierała emeryturę lub rentę

•    w dniu śmierci nie pobierała emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania

•    po ustaniu ubezpieczenia w chwili śmierci pobierała zasiłek chorobowy lub macierzyński albo świadczenia rehabilitacyjne

•    jeśli nie spełniała powyższych warunków, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej powyższe świadczenia (do członków rodziny zaliczamy: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, wnuki i rodzeństwo, małżonków, rodziców, w tym ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające).

Twoja Ocena