Jakie są konsekwencje niespłacenia kredytu?
Jakie są konsekwencje niespłacenia kredytu?
Naliczenie karnych odsetek, wypowiedzenie umowy kredytowej i proces windykacyjny, obejmujący zajęcie aktywów finansowych lub nieruchomości to dotkliwe konsekwencje niespłacenia kredytu. Terminowe obsługiwanie zadłużenia wymaga stałych dochodów i pewnej dyscypliny finansowej. Zdarza się jednak, że z własnej winy, lub za sprawą nieprzewidzianych okoliczności dłużnik nie jest w stanie na czas płacić rat.

W przypadku narastającej sumy zalegających wierzytelności, bank jest uprawniony do podjęcia kroków, mających na celu odzyskanie należności. Dłużnik może ponieść bardzo poważne konsekwencje niespłacenia kredytu.

Postępowanie banku wobec występujących problemów

W przypadku, gdy kredytobiorca zalega ze spłatą rat, pierwszym krokiem banku jest zwykle przypomnienie klientowi o wierzytelnościach. Mogą to być informacje przesyłane pocztą, lub inna forma kontaktu. Doliczane są również karne odsetki. Jeżeli problemy finansowe kredytobiorcy są dosyć poważne, powinien poinformować o tym instytucję finansową, ponieważ daje to możliwość znalezienia polubownego rozwiązania, korzystnego dla obu stron. Może to być przedłużenie terminu spłaty, lub rozłożenie rat. Jeżeli jest kredyt hipoteczny, to możliwym rozwiązaniem problemu jest samodzielne sprzedanie mieszkania przez dłużnika, za zgodą banku, co pozwoli mu na uzyskanie lepszej ceny i uniknięcie kosztów postępowania sądowego, dzięki czemu konsekwencje niespłacenia kredytu będą możliwe do uniknięcia.

Konsekwencje niespłacenia kredytu

W przypadku długotrwałego zwlekania z płatnościami i braku porozumienia z instytucją finansową, bank może rozpocząć działanie egzekucyjne. Zasady postępowania, krytyczny okres nieuiszczania rat lub kwota karnych odsetek, oraz konsekwencje niespłacenia kredytu są zamieszczone w umowie kredytowej. Pierwszym krokiem jest zwykle wypowiedzenie umowy kredytowej, po czym następuje wyróżniony w niej okres wypowiedzenia. Po jego upływie instytucja wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, który musi zostać potwierdzony sądową klauzurą wykonalności. Tytuł ten upoważnia instytucję finansową do rozpoczęcia procesu aktywnego odzyskiwania należności. Konsekwencje niespłacenia kredytu mogą oznaczać dla dłużnika zajęcie rachunku bankowego lub części wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty. Działania windykacyjne mogą obejmować również zajęcie lub zlicytowanie wartościowych przedmiotów - samochodu, mebli czy innych przedmiotów przez komornika. Wiąże się to z dużymi kosztami dla kredytobiorcy. Konsekwencje niespłacenia kredytu hipotecznego obciążają aktualnego właściciela nieruchomości, dlatego nawet po sprzedaniu przez kredytobiorce mieszkania z zadłużoną hipoteką, bank może dochodzić swoich praw wobec nowego nabywcy. Konsekwencje niespłacenia kredytu oznaczają również wpisanie klienta do Krajowego Rejestru Dłużników, co uniemożliwi mu w przyszłości zaciągnięcie większego kredytu.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!