Kiedy małżonek ma długi. Kto odpowiada za długi męża? Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?
Kiedy małżonek ma długi. Kto odpowiada za długi męża? Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?
Długi uniemożliwiają zaciąganie kredytów, blokują możliwość bycia poręczycielem i wiążą się z wieloma innymi utrudnieniami w życiu codziennym. To jednak niewiele, w porównaniu z sytuacją, w której hazardzista winny jest spłaty długu, a wierzyciel domaga się zwrotu długu z majątku wspólnego małżonków.

Prawo wyraźnie określa, że za zobowiązania dłużnik odpowiada majątkiem osobistym, jednak jeżeli jego współmałżonek wiedział o długu i zgodził się na jego zaciągnięcie, wierzyciel może domagać się spłaty długu ze wspólnego majątku.

Wierzytelność spłacana z majątku dłużnika

Bez względu na to, kiedy zobowiązanie zostało zaciągnięte oraz jaki istnieje w danym małżeństwie ustrój majątkowy (ustawowy, umowny – wspólność czy rozdzielność) zawsze za długi własnym majątkiem osobistym odpowiada osoba, która je zaciągnęła. Generalnie zaś zawsze w przypadku, kiedy dług powstał w wyniku zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, małżonkowie odpowiadają za niego solidarnie. Także jednak w takiej sytuacji jeden z małżonków może zwrócić się do sądu z prośbą o określenie odpowiedzialności za spłatę długu tylko jednemu małżonkowi. Sąd, jeśli określi, że są to przyczyny wystarczające, może postanowić wtedy, że za te zobowiązania odpowiada tylko ten, który je zaciągnął.

Jeśli współmałżonek nie wie o długu

Jeśli jeden ze współmałżonków zaciągnął dług, sposób dochodzenia przez wierzyciela jego spłaty będzie uzależniony od tego czy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciąganie długu oraz od tego, czy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez jednego małżonka. Naturalnie nie może być też sytuacji, w której współmałżonek ma odpowiadać za długi, które powstały albo przed powstaniem wspólności majątkowej, albo dotyczą majątku osobistego jednego z małżonków. Przykładowo, żona mężczyzny, którego spadek jest obciążony długiem, nie będzie musiała uczestniczyć w spłacie takiego zadłużenia.

Można więc stwierdzić, że pewnym zabezpieczeniem, jeśli chodzi o długi zaciągnięte przez jednego z małżonków jest przepis, mówiący o tym, że wierzyciel nie może domagać się spłaty długu z majątku wspólnego, jeśli drugi współmałżonek nie wyraził zgody na zaciągnięcie długu.
Niestety prawo określa, że nawet wtedy wierzyciel będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia z niektórych elementów majątku wspólnego. Nie będzie wtedy co prawda można prowadzić egzekucji z całego majątku wspólnego małżonków, jednak pozostaje majątek wspólny wynagrodzeń za pracę (i innej działalności zarobkowej) oraz korzyści z praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?

W związku z powyższym odpowiedzialność za długi współmałżonka przy ustroju rozdzielności nie istnieje. Każdy z małżonków samodzielnie zaciąga zobowiązanie i również samodzielnie za nie odpowiada, bez znaczenia w tym przypadku jest przesłanka wiedzy drugiej połówki o istnieniu zobowiązania.

Czy komornik może zająć majątek męża za długi żony?

Wynika z przepisów prawnych mówiących wyraźnie, że komornik w trakcie przeprowadzanie egzekucji nie może zająć nic ponad majątek dłużnika. To oznacza, że nie może zająć na poczet długów wynagrodzenia innej osoby ani żony, ani dzieci, ani rodziców. Egzekucja musi odbyć się z majątku osoby, która spowodowała zadłużenie.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!