Kredyt hipoteczny - ryzyko z nim związane. Na czym polega ryzyko kredytowe? Czy warto brać teraz kredyt hipoteczny?
Chcąc zakupić dom czy mieszkanie najczęsciej bierze się kredyt hipoteczny ale przed podpisaniem umowy z bankiem należy wziać pod uwagę wahania walut i stóp procentowych, jak również dodatkowe koszty kredytu.

Niewątpliwie kredyt hipoteczny daje wiele korzyści związanych z łatwiejszym finansowaniem inwestycji, jaką może być zakup mieszkania czy budowa domu. Ale to poważne zobowiązanie i każdy kredytobiorca powinien dokładnie poznać nie tylko korzyści, ale też zagrożenia wynikające z podjętego wyboru.

Ryzyko walutowe
Popularność kredytów hipotecznych w Polsce stale rośnie i w większości są to kredyty walutowe, czyli te, których suma określona została nie w złotych, ale w walucie obcej. Kredyt walutowy wydaje się bardziej korzystny, niż kredyt złotowy. Ale tego typu kredyty stwarzają dodatkowe koszty i ryzyko dla Klienta. Najczęściej wybierane są kredyty, których walutą jest euro (EUR) lub frank szwajcarski (CHF). Kredytodawca wypłaca kredyt po przeliczeniu dewiz na złotówki, jak gdyby odkupił te dewizy, które pożycza kredytobiorcy. Stosuje wówczas kurs zakupu. Spłata kredytu odbywa się w złotych (PLN), które bank przelicza na dewizy według kursu sprzedaży, jakby sprzedawał najpierw kredytobiorcy walutę, w której to on następnie ureguluje swoje zobowiązanie. Tak powstaje różnica walutowa i związane z nią ryzyko wynikające ze zmian kursu waluty, w której zaciągnięto kredyt hipoteczny. Sytuacja ta jest niekorzystna, kiedy kurs złotego zostaje osłabiony. Wówczas kurs kupna staje się niższy od kursu sprzedaży a różnica kursowa staje się dodatkowym kosztem obciążającym kredytobiorcę, który więcej złotówek potrzebuje do spłaty równowartości zaciągniętego w walucie kredytu.

Ryzyko stopy procentowej
Cena pieniądza na rynku, czyli stopa procentowa również może mieć negatywny wpływ na wysokość spłacanych rat kredytu. Na miesięczną ratę spłaty kredytu hipotecznego składa się część kapitałowa (zmniejszająca sumę kredytu) i część odsetkowa. Stopy procentowe dewiz mogę częściej się zmieniać. Dla kredytów walutowych w przeciwieństwie do złotówkowych, zmiany obydwu części raty kredytowej powodują większe wahania miesięcznych raty kredytu. Zarówno zmiany stopy procentowej jak i wahania kursów walut mogą doprowadzić do sytuacji, w której na początku tańszy kredyt walutowy stanie się droższy w obsłudze niż kredyt złotówkowy. Może się też zdarzyć sytuacja odwrotna - koszt kredytu dewizowego spadnie, lecz jest to bardzo trudne do przewidzenia.

Dodatkowe koszty kredytu
Decydując się na kredyt hipoteczny trzeba dobrze przemyśleć wszelkie plusy i minusy tego rozwiązania. Do podstawowych kosztów kredytu hipotecznego wynikających z kwoty kredytu i jego oprocentowania, należy doliczyć koszty dodatkowe, związane z zakupem nieruchomości, bankowe związane z zaciągnięciem kredytu oraz koszty generowane w trakcie ustanawiania zabezpieczenia hipotecznego. Decyzja o kredycie hipotecznym powinna być przede wszystkim świadoma. Każdy dla własnych potrzeb powinien wykonać kalkulację, która uświadomi mu, czy osiągane dochody pozwolą mu na terminowa spłatę rat nawet w sytuacji niekorzystnego kursu walut i wartości stóp procentowych.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!