Ostra zima, a taką mamy w tym roku, stwarza wiele problemów nie tylko służbom drogowym, ale też właścicielom nieruchomości, które położone są wzdłuż chodników. Muszą oni pamiętać o tym, że to na nich głównie spoczywa obowiązek odśnieżania, do czego obliguje ich art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm).

- Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością – przypomina Joanna z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów  dodaje, że zaniedbania związane z odśnieżaniem mogą skończyć się grzywną nałożoną przez gminę. Ale to nie jedyne kary, jakie mogą spotkać osoby bądź firmy, które zaniedbają tego obowiązku.

- Nie można bowiem zapominać, iż każda osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiemu szkodę, zgodnie z treścią art. 415 kc, obowiązana jest do jej naprawienia. Szkodą w rozumieniu art. 444 kc są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, o które nie trudno na oblodzonym czy też zaśnieżonym chodniku. W myśl przywołanego wyżej przepisu, poszkodowany, który poślizgnie się na nieodśnieżonym bądź śliskim chodniku,  może domagać się zwrotu wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów, w szczególności leczenia, a nawet kosztów przygotowania do innego zawodu, jeżeli zdarzenie prowadzi do inwalidztwa. W przypadku wyjątkowo nieszczęśliwych wypadków, prowadzących do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, sprawca szkody może zostać zobowiązany do zapłaty renty. Urazy doznane w wyniku poślizgnięcia mają częstokroć nie tylko wymiar fizyczny, ale również są źródłem wielu cierpień psychicznych oraz bólu, co z kolei może uzasadniać żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w oparciu o treść art. 445 § 1 kc – tłumaczy Joanna.

Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników muszą jednak  wiedzieć, że jeśli na chodniku odbywa się płatny postój lub parkowanie pojazdów wówczas obowiązki z jego utrzymaniem spoczywają na gminie bądź też zarządcy drogi. Warto również zwrócić uwagę na wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „zimowe obowiązki” spoczywające na zarządcach dróg oraz gminie.

- Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do obowiązków zarządu drogi. W przypadku, gdy ustawa nie precyzuje, na kim spoczywa obowiązek usunięcia i pozbycia błota, śniegu i lodu obowiązana jest do tego zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 5 ustawy gmina. Warto więc zwrócić uwagę, iż z mocy obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany jest jedynie do uprzątnięcia chodnika, pozbycie się zaś zalegającego śniegu, błota i lodu należy odpowiednio do gminy lub zarządu drogi – informuje Joanna , zwracając uwagę na dość zawiłe przepisy związane z utrzymaniem chodników.- Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do obowiązków zarządu drogi. W przypadku, gdy ustawa nie precyzuje, na kim spoczywa obowiązek usunięcia i pozbycia błota, śniegu i lodu obowiązana jest do tego zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 5 ustawy gmina. Warto więc zwrócić uwagę, iż z mocy obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany jest jedynie do uprzątnięcia chodnika, pozbycie się zaś zalegającego śniegu, błota i lodu należy odpowiednio do gminy lub zarządu drogi – informuje Joanna, zwracając uwagę na dość zawiłe przepisy związane z utrzymaniem chodników.

Twoja Ocena