Doświadczenia rynków finansowych całego świata doprowadziły do podziału akcji na kilkanaście różnych rodzajów, z których najważniejsze to:

Akcje imienne

Uprawnienia z nich przysługują osobie fizycznej lub prawnej wskazanej w dokumencie akcji.

Akcje aportowe

Akcje pokryte wkładem niepieniężnym, np. świadczeniem pracy czy usług.

Akcje założycielskie

 Imienne świadectwa założycielskie - mogą być wydawane w celu wynagrodzenia usług świadczonych przez założycieli biura spółki.

Twoja Ocena