Konstytucja gwarantuje nam bezpłatne nauczanie. Ale każdy rodzic doskonale wie, jakie koszty czekają go we wrześniu. Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, otrzymają pomoc z państwowej kasy. Nie są to duże pieniądze, ale na część szkolnych wydatków wystarczą.

Po stypendium lub zasiłek

Stypendium szkolne to zazwyczaj pomoc rzeczowa (np. podręczniki) albo możliwość uczestniczenia w pozaszkolnych zajęciach. Do jego przyznania uprawnia miesięczny dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 351 zł. W pierwszej kolejności przyznawane jest dzieciom, których rodzice są bezrobotni, niepełnosprawni, ciężko chorzy, i tym, które pochodzą z rodzin niepełnych, wielodzietnych. Miesięczna wartość takiej pomocy wynosi 44,80-112 zł. Można się o nią ubiegać do połowy września (termin ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

■ Gdy rodzina znalazła się w trudnej sytuacji przejściowo (z powodu zdarzenia losowego, np. pożaru), uczeń otrzyma tzw. zasiłek szkolny (280 zł). Wniosek można złożyć nie później niż dwa miesiące od dnia zdarzenia. Zasiłek i stypendium przyznawane są na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub ucznia, jeśli jest pełnoletni. Składa się go u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Taka pomoc przyznawana jest też na wniosek dyrektora szkoły i z urzędu.

■ Osobom, które otrzymują zasiłek rodzinny na uczące się dziecko, przysługuje dodatek (100 zł na jedno dziecko) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacany raz w roku. . Jeśli uczeń dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej do innej miejscowości, co miesiąc od września do czerwca otrzyma miesięcznie 50 zł.

Dodatek na szkolną wyprawkę

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych i w klasach II gimnazjów, mogą starać się o dofinansowanie zakupu podręczników, tzw. wyprawkę szkolną. Do jej otrzymania uprawnia dochód nie wyższy niż 351 zł na osobę w rodzinie. Dla uczniów szkół podstawowych dofinansowanie wynosi 170 zł, szkół gimnazjalnych 310 zł. Wnioski o wyprawkę składa się w szkole, najpóźniej 6 września.

■ Dla wielu dzieci, których rodziny ucierpiały podczas tegorocznej powodzi, przeznaczone są dodatkowe pieniądze na zakup podręczników i pomocy szkolnych. To tzw. jednorazowy zasiłek powodziowy na cele edukacyjne, który wynosi 1000 zł. Otrzymają go uczniowie, których rodziny zostały zakwalifikowane do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w związku z powodzią w maju 2010 r.

Wsparcie dla najzdolniejszych

W budżecie każdej szkoły powinny znajdować się fundusze na stypendia za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Przyznaje je dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Jest wypłacane raz w semestrze. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą otrzymać stypendium

Prezesa Rady Ministrów (dla najlepszego ucznia w szkole), stypendium Ministra Edukacji Narodowej (za wybitne osiągnięcia, np. zwycięstwa w olimpiadach przedmiotowych, turniejach sportowych). Stypendia za wybitne wyniki w nauce lub sporcie przyznawane są bez względu na sytuację finansową rodziny ucznia. Natomiast zdolna młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin może ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i regionalnych programów stypendialnych dla szczególnie zdolnych uczniów. Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół.

Twoja Ocena