Stosowany często jako instrument depozytowy, pozwala też na spekulację obliczoną na zmianę stopy procentowej lub kursu walutowego oraz zabezpieczenie transakcji terminowych na rynku stopy procentowej. W ostatnich lalach rośnie zainteresowanie transakcjami typu swap. W kwietniu 2004 r. wolumen transakcji zawieranych w ciągu doby na całym świecie wyniósł 944 mld USD, podczas gdy jeszcze w 1989 r. dzienne obroty nic były większe niż 190 mld USD.

Od połowy lat 90. dynamiczny rozwój notuje polski rynek transakcji swap. Popularność tego typu transakcji jako narzędzia pozwalającego na zarządzanie ryzykiem kursowym i walutowym znacząco wzrosła wraz z wprowadzeniem w grudniu 1998 r. zewnętrznej wymienialności złotego. Swapy walutowe w Polsce mają w większości charakter krótkoterminowy — podobnie jak w przypadku kontraktów forward zawierane są najczęściej na okres poniżej roku. Większość transakcji tego typu zawierana przez polskie banki dokonywana jest z udziałem złotego. Przeciętne kwoty transakcji zawierają się w przedziale 1 — 100 min złotych. W kwietniu 2004 r. średnie dzienne obroty z udziałem złotego wyniosły 3,5 mld USD, przy wolumenie transakcji swap na poziomie 4,01 mld USD.

Swap walutowy - co to jest? Przykłady:

Swap walutowy jest w istocie złożeniem dwóch opisanych już powyżej transakcji — spot i forward. W ramach uzgodnionego swapa strony dokonują wymiany na rynku spot danego dnia, jednocześnie zobowiązując się do zawarcia transakcji forward w przeciwną stronę w określonym czasie w przyszłości. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na usprawnienie zarządzania zasobami walutowymi klientów korporacyjnych, dając przedsiębiorstwom (i nic tylko) możliwość szybkiego przewalutowania posiadanych zasobów walutowych na określony czas, przy jednoczesnej eliminacji ryzyka kursowego. Przykładem zastosowania transakcji swap może być następująca sytuacja:

Dzień O

Przedsiębiorca Jan Kowalski posiada wolne środki w dolarach. Realizowana obecnie umowa zakupu maszyn z importu niesie z sobą konieczność dokonania płatności w euro w terminie 3 miesięcy od tego dnia. Do tego czasu jednak wyraźna różnica oprocentowania pomiędzy EUR a PLN sprawia, iż depozyt w PLN wydaje się być bardziej interesującym rozwiązaniem. Zwyczajne przewaliłtowanie oznacza jednak ryzyko kursowe — za 90 dni trzeba będzie przecież dolary odkupić. Po dokonanej analizie powyższych informacji zawiera z instytucją finansową transakcję swap na kwotę 1.00 tys. EUR.

Cena spot na rynku EUR/PLN wynosi 3,8680, kurs terminowy 3,8900.

Jan Kowalski:

❖    przekazuje 100 000 EUR

❖    otrzymuje 386 800 PLN

Instytucja finansowa:

❖    otrzymuje 100 000 EUR

❖    przekazuje 386 800 PLN

Otrzymane środki w PLN Jan Kowalski deponuje w banku na okres 3 miesięcy przy stopie procentowej 6% w skali roku.

Dzień 90.

W związku z realizacją płatności importu Jan Kowalski powinien zgromadzić 100 tys. USD. Wraz z zakończeniem lokaty bankowej otrzymuje:

Środki z lokaty = 386 000*(100°/o+6°/o*3/12) = 392 000 (PLN)

Zobowiązania wynikające z transakcji forward:

Jan Kowalski:

❖    otrzymuje 100 000 EUR

❖    przekazuje 389 000 PLN

Instytucja finansowa:

❖    przekazuje 100 000 EUR

❖    otrzymuje 389 000 PLN

Płatność w wysokości 100 000 euro Jan Kowalski przesyła w tym momencie na rachunek partnera handlowego, a różnica pomiędzy środkami otrzymanymi z depozytu a kosztem zakupu euro w wysokości 3000 PLN... zostaje w portfelu.

Twoja Ocena