Odczytywanie map i orientacja w terenie opierają się na umie­jętnościach przestrzennych. Mężczyźni i chłopcy mają w pra­wym płacie czołowym mózgu specjalny ośrodek odpowiedzialny za te umiejętności i są one jedną z ich najsilniejszych stron.

Umiejętno­ści przestrzenne rozwinęły się u nich już w zamierzchłych czasach, gdyż mężczyzna-myśliwy musiał umieć ocenić szybkość poruszania się i od­ległość zwierzyny, obliczyć, jak szybko musi biec, żeby ją dogonić, oraz z jaką siłą trzeba uderzyć włócznią lub kamieniem, żeby ją upolować.U kobiet umiejętności przestrzenne są zlokalizowane w obu półku­lach, ale nie istnieje ich wyraźny ośrodek. Tylko około dziesięciu pro­cent kobiet może się pochwalić dobrymi umiejętnościami przestrzen­nymi - w porównaniu do mężczyzn. Jak z tego wynika, u około dzie­więćdziesięciu procent są one stosunkowo słabo rozwinięte.

Posiadając dobre umiejętności przestrzenne, potrafisz nakreślić so­bie w myślach kształty przedmiotów, ocenić ich wymiary, współrzęd­ne, proporcje, ruch i położenie. Umiesz również trójwymiarowo wy­obrazić sobie obrót przedmiotu w przestrzeni, trasę objazdu przeszkody i płaskie obrazy. U mężczyzn jest to specyficzna funkcja mózgu zloka­lizowana w co najmniej czterech ośrodkach prawego płatu czołowego.

U kobiet nie obserwuje się takiej konkretnej lokalizacji, w związku z czym większość nich znacznie gorzej radzi sobie z czynnościami wy­magającymi umiejętności przestrzennych i rzadko wybiera zawód lub hobby, które ich wymagają.

Twoja OcenaFacebook Conversations