Co zrobić, gdy bank zablokuje nam środki na koncie?
Co zrobić, gdy bank zablokuje nam środki na koncie?
Według prawa, w obliczu pewnych sytuacji bank, w którym posiadamy jakiekolwiek środki – ma obowiązek nam je zablokować. Co zrobić, kiedy spotka nas takie zdarzenie? Jak postępować w relacjach z bankiem? Na co bank może sobie pozwolić, a kiedy łamane jest prawo?

Sytuacjami, w których bank może zablokować nam środki na koncie są oczywiście długi. Większości z nas zadłużenie kojarzy się z olbrzymimi kwotami, idącymi w dziesiątki tysięcy złotych. Jednak środki na koncie mogą zostać zablokowane także w przypadku kwot znacznie mniejszych. Wystarczy np. zapomniany mandat czy niezapłacony podatek VAT.

Co bankom wolno…

Załóżmy, że jak w powyższym przykładzie, zalegamy z płatnością mandatu. Urząd Skarbowy może nam kwotę należną, wraz z odsetkami, potrącić z odpisu podatkowego, albo tytułem egzekucji komorniczej zająć ją na naszym koncie. Zresztą takie prawo ma nie tylko Urząd Skarbowy, ale także między innymi:

  • Urząd Miasta
  • ZUS
  • Izba Celna
  • komornik

Generalnie podstawą prawną dla zajęcia środków jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Na podstawie tych przepisów zajmowane są rachunki osób, wobec których toczy się postępowanie komornicze. Ale rachunków nie zajmuje sam bank – tylko dana instytucja np. Urząd Skarbowy. Bank blokuje rachunek tylko na wniosek instytucji. Jeśli chcemy, by nasze konto zostało odblokowane to musimy udać się nie do banku, ale do urzędu w celu uregulowania zaległej płatności, ewentualnie porozumienia się, co do sposobu jej zapłaty. Urząd powinien wysłać do banku dokumenty stwierdzające, że rachunek wcześniej zablokowany można zwolnić. Należy tego pilnować, bowiem samo zapłacenie należności nie powoduje usunięcia blokady. Bank musi zostać o tym poinformowany, ale nie przez nas, tylko przez odpowiednią instytucję/osobę prawną, która wydała polecenie blokady.

Przeczytaj: W którym banku najlepiej wziąć kredyt na mieszkanie?

Bank nie musi nas powiadamiać!

Jednym z absurdów prawnych jest fakt, że bank nie musi nas o niczym powiadamiać. Zajmuje po prostu kwotę długu, i już. Powiadomić nas musi komornik czy Urząd Skarbowy. Dlatego warto pilnować by nasz adres, który podajemy do korespondencji był zawsze aktualny – to na niego będą wysyłane informacje o wszczęciu postępowania komorniczego, etc. Dobrze, by adres zameldowania i adres do korespondencji pozostawały takie same. Znane są bowiem sytuacje, kiedy na skutek pomyłki urzędnika polecony poszedł nie tam gdzie trzeba, ale list wysłano. Zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego po dwóch tygodniach uznaje się go za doręczony, a więc dłużnik został o fakcie poinformowany. Z kolei uzyskanie od banku informacji o tym, dlaczego dana suma została zablokowana, na czyj wniosek i kiedy, może być trudne i czasochłonne – bank ma na odpowiedź tyle czasu, ile zostało to ujęte w regulaminie rachunku – z reguły 7 dni.

Musimy też wiedzieć o tym, że zajęcie komornicze wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami w relacjach z bankiem. Z powodu takiego zajęcia bank może nam wymówić limit kredytowy w koncie ( i na poczet jego spłaty zablokować środki np. na rachunku oszczędnościowym) oraz umowę o kartę kredytową. Bank będzie bał się naszego długu i niewiarygodności.

Przeczytaj: Czy instytucje pozabankowe są lepsze niż banki?

…a czego bankom nie wolno

Na szczęście bardzo wiele i przeciętny obywatel nie jest w sytuacji bez wyjścia. Przynajmniej w teorii, bowiem praktyka czasem bywa różna.

Po pierwsze, bank nie ma prawa pobierać prowizji za realizację tytułu wykonawczego (egzekucyjnego)! Takie postępowanie jest wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr wpisu 3110; Sygn. Akt XVII AmC 375/11).

Po drugie, istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia. Wedle art. 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – nasze pieniądze, znajdujące się na różnych rachunkach (konto, konto oszczędnościowe, lokaty, itd.) „są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw”. W chwili obecnej będzie to około 10 000 złotych.

Po trzecie, w zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego skrytykowała zachowanie, które niestety jest popularne do dzisiaj, chociaż coraz mniej. Często z powodu ciążącej na nas egzekucji komorniczej bank zajmuje cały rachunek a nie tylko zasądzoną kwotę! Pozostałą kwotę możemy więc bez problemu wypłacić. KNF stwierdziła jasno „Niedopuszczalna jest praktyka banków polegająca na ograniczeniu dostępu do środków pieniężnych niepodlegających zajęciu” oraz „Bank nie może odmówić wypłaty pieniędzy, jeżeli dłużnik, zalegający na przykład z zapłatą podatku lub mandatu, ma na swoim rachunku więcej pieniędzy niż wynosi kwota zajęta na spłatę długu”.

Komisja zauważyła przy tym, że odmowa przez bank wypłaty kwoty wolnej od zajęcia może mieć pewne uzasadnienie. Wynika to z faktu, że kwota ta ustalana jest raz w trakcie postępowania. Nie ma znaczenia, ile kont i w ilu bankach może mieć klient/dłużnik – bank nie ma też dostępu do tej informacji. Powoduje to problemy natury logistycznej. Banki mogą niezależnie od siebie wypłacić dłużnikowi wielokrotność kwoty wolnej od zajęcia, co utrudniłoby ściągniecie długu. Bank może też odmówić wypłacenia tej kwoty, jeśli zostanie powiadomiony przez Urząd Skarbowy, że inna instytucja finansowa już ją wypłaciła.

Czy komornik może nam zablokować alimenty?

Na mocy art. 833 § 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego: Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej. Jest tu jednak pewien problem, otóż… z chwilą wpływu na konto środki te tracą swój charakter. Komornik może więc zająć rachunki bankowe dłużnika. Nie posiada on podstaw prawnych do ustalenia pochodzenia pieniędzy na jego rachunku. Dlatego może on zająć zarówno nasze wynagrodzenie jak i alimenty. I co zrobić w tej sytuacji? Najlepiej udać się do MOPS i starać się o uzyskanie zaświadczenia o tym, że owe konto jest założone jedynie w celu przesyłania na nie wszelkich świadczeń. Jeśli taki dokument uzyskamy – jak najszybciej udajmy się z nim do komornika w celu wyjaśnienia i ustalenia dalszego postępowania.

Przeczytaj: Gdzie najlepiej założyć konto bankowe?

Odmowa umorzenia egzekucji?

Warto również wiedzieć, że każdemu obywatelowi przysługuje prawo wniesienia skargi na czynność lub zaniechanie komornika. Podstawą do tego jest Art. 767. § 1. Kodeksu Postępowania Cywilnego: Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Sprawę można wnieść do sądu w terminie do siedmiu dni od dnia popełnienia przez komornika zaniechania.

 

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!