Jak założyć firme (agencję) ochroniarską
Jak założyć firme (agencję) ochroniarską
Świadczenie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji. W przypadku prowadzenia ochrony osób i mienia polegającej na montażu zabezpieczenia technicznego, np. systemów alarmowych, jest ono konieczne tylko w niektórych przypadkach.

Koncesję wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Dla kogo koncesja

Koncesja jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję drugiego stopnia zezwalającą na prowadzenie bezpośredniej ochrony fizycznej lub montażu zabezpieczeń technicznych. O koncesję mogą ubiegać się również np. spółki handlowe, jeżeli taką licencję posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji. Taką licencję wydaje komendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Prowadzenie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego rzadko wymaga koncesji. Jest to konieczne, gdy będzie ona prowadzona na terenie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Ich poufną ewidencję prowadzi wojewoda.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku, który zainteresowany przedsiębiorca musi złożyć w MSWiA, należy dołączyć szereg dokumentów (wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa). Wnioskodawca powinien przedstawić m.in. dokument określający status przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania, wraz ze wskazaniem obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu oraz formy usług o ochronę osób i mienia, terminu ważności koncesji i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Poza tym potrzebna jest urzędowo poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. W przypadku innego przedsiębiorcy takie potwierdzenie będzie konieczne w stosunku do co najmniej jednej osoby będącej wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez wnioskodawcę. Przedsiębiorca powinien także okazać aktualne zaświadczenie o niekaralności (oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię) wydane przez Krajowy Rejestr karny Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie lub Punkty Informacyjne KRK w siedzibach sądów okręgowych.


Ministerstwo żąda dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Może to być potwierdzenie prawa własności lokalu, ale równie dobrze mo że on być jego najemcą czy użytkownikiem. Potrzebne będzie również zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego. Osoba ubiegająca się o koncesję musi posiadać również zaświadczenie stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych. .Jest wymóg przedstawienia informacji o numerze identyfikacji podatkowej (NIP).

W przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, do wniosku trzeba też dołączyć umowę (statut) spółki lub inny dokument dotyczący jej utworzenia i odpis z rejestru (jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi), a także wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z podaniem ich miejsc zamieszkania oraz listę udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50 proc, udziałów.

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji koncesji trwa około dwóch miesięcy. Termin ten powinien być zachowany, o ile wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz wpłynęły wymagane przepisami prawa opinie innych organów. Jeżeli w toku postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji w sprawie, termin ten może ulec przedłużeniu. Dlatego w interesie przedsiębiorców jest jak najszybsze przedłożenie wszystkich wymaganych do uzyskania koncesji dokumentów. Ułatwi to załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki. Decyzja administracyjna ministra spraw wewnętrznych i administracji jest wydawana niezwłocznie po zakończeniu postępowania administracyjnego.

Kiedy odmowa

Minister może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli, a także w przypadku przedsiębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję na tego rodzaju działalność. Z odmową muszą się liczyć również przedsiębiorcy, których w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym lub w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne albo ogłoszono upadłość.

Sankcje karne

Przedsiębiorca, który dopuścił się prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia bez koncesji, podlega grzywnie do 720 tys. zł, karze ograniczenia wolności (praca społeczna do 12 miesięcy) albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych sprawuje komendant główny Policji. Chodzi tu także o przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela. Minister może upoważnić komendanta głównego Policji do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług wymagających koncesji. Komendant może powierzać kontrolę komendantom wojewódzkim Policji.

Promesa

W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o uzyskanie przyrzeczenia udzielenia koncesji, czyli promesy. Wniosek musi spełniać wszystkie wymogi, jak w przypadku występowania o koncesję.

Promesa, będąca decyzją administracyjną, wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, tak jak przy koncesji, w terminie około dwóch miesięcy. Promesa jest ważna sześć miesięcy od daty jej wydania. Określa ona warunki, po spełnieniu których można ubiegać się o udzielenie koncesji. W takim przypadku minister spraw wewnętrznych i administracji nie może odmówić wydania koncesji, chyba że ulegnie zmianie stan faktyczny, istotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli. Udzielana w następstwie promesy koncesja wydawana jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.■

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!