Jak założyć firmę transportową?
Jak założyć firmę transportową?
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania licencji. Jest ona udzielana na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż 50 lat. To przedsiębiorca powinien wskazać we wniosku, na jak długo chce uzyskać licencję.

Aby uzyskać licencję, trzeba spełniać wymogi dobrej reputacji. Prawo nie definiuje dobrej reputacji, jednak wskazuje okoliczności, w których wymóg ten nie jest spełniony. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy przedsiębiorca lub osoby go reprezentujące zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne - karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym

przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Wymóg ten nie jest spełniony także, gdy wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zabezpieczenie pojazdów

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy musi zapewniać możliwość podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jeżeli chce on posługiwać się jednym pojazdem, musi posiadać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej co najmniej 9 tys. euro. Kolejne pojazdy oznaczają zabezpieczenia w wysokości 5 tys. euro na każdy następny samochód. W przypadku świadczenia usług pośrednictwa przy przewozie rzeczy posiadany kapitał powinien wynieść co najmniej 50 tys. euro.

Potwierdzenie finansów

Sytuację finansowa zapewniająca podjęcie i prowadzenie działalności przedsiębiorca powinien potwierdzić rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub w dostępnych aktywach. Może on także przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie akcji, udziałów' lub innych zbywalnych papierów wartościowych, albo też gwarancje lub poręczenia bankowe. Do środków posiadanych przez przedsiębiorcę zalicza się własność nieruchomości.

Każdy przedsiębiorca, który osobiście chce wykonywać przewozy, musi spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców. Chodzi przede wszystkim o wymagania dotyczące posiadania dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów określonej kategorii. Przedsiębiorcy nie może ponadto obciążać prawomocny wyrok sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów oraz środowisku. Spełnienie tych wymagań dotyczy również wszystkich zatrudnionych kierowców, a także osób nie-zatrudnionych, lecz wykonujących przewozy osobiście na rzecz danego przedsiębiorcy. Konieczne jest również posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Jaki wniosek

Wniosek o licencję składa się do organu właściwego w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego. Jest nim starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, jeżeli występuje on o licencję w krajowym transporcie drogowym. Jeżeli wnosi o licencję na przewozy taksówkowe, musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, Organem właściwym do udzielania licencji na międzynarodowy transport drogowy jest właściwy minister.

Do wniosku trzeba dołączyć odpis z rejestru przedsiębiorców lub wpis z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej - NIP oraz kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. Konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osób zarządzających przedsiębiorstwem. Z uwagi na konieczność posiadania odpowiednich zabezpieczeń finansowych przedsiębiorca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie takich zabezpieczeń. Aby przewóz był wykonywany zgodnie z przepisami prawa potrzebne jest także oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz wykaz pojazdów wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem, również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!