Jak zasilić firmę ze środków unijnych?
Jak zasilić firmę ze środków unijnych?
Choć znaczna część funduszy Unii Europejskiej jest przeznaczona na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. to firmom takim, zwłaszcza o krótkiej historii, niezwykle trudno jest wygrać konkurs o dostęp do tych środków.

Jedną z podstawowych zasad realizacji J projektów przy udziale funduszy Unii Europejskiej jest współfinansowanie projektu przez beneficjenta, czyli np. przedsiębiorcę czy samorząd, który występuje o wsparcie projektu.

Poziom i wysokość wsparcia unijnego w finansowaniu danej inwestycji zależy od rodzaju projektu oraz działania programu operacyjnego, w ramach którego projekt będzie realizowany. Z punktu widzenia beneficjenta dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych będzie mieć charakter dotacji, stanowiącej refundację części udokumentowanych wydatków kwalifikowanych (zapłacone faktury). W praktyce oznacza to konieczność zgromadzenia przez beneficjenta środków na sfinansowanie całego przedsięwzięcia, a następnie ubieganie się o refundację części poniesionych kosztów kwalifikowanych wynikających z zapisów stosownej umowy pomiędzy beneficjentem a instytucją wdrażającą.

Wkład własny

Wkład własny beneficjenta może być sfinansowany częściowo z kredytu bankowego lub leasingu. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który nie ma dostatecznej zdolności kredytowej, będzie miał problem z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej - z powodów takich samych, jak opisywane we wcześniejszych rozdziałach trudności z ubieganiem się o kredyt inwestycyjny. W przypadku projektów unijnych na dodatek tylko w niewielkim zakresie można tak naprawdę wykorzystać leasing.

W wielu przypadkach brak wkładu własnego można zrekompensować dzięki Funduszowi Poręczeń Unijnych. Fundusz ten działa na podobnych zasadach jak Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Dzięki niemu można ubiegać się w banku o kredyt, z którego można sfinansować częściowo wkład własny oraz uzyskać środki na czas realizacji inwestycji, która ma być dofinansowana z funduszy unijnych. Obowiązuje tu bowiem generalna zasada, że przedsiębiorca najpierw musi zrealizować przedsięwzięcie (całe lub określony etap), a dopiero potem otrzyma zwrot odpowiedniej części poniesionych wydatków.

Na co dofinansowanie

Obecnie przygotowywane są programy, które mają być wspierane z funduszy unijnych w latach 2007-2013. Beneficjentami wielu z nich mogą być przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie. Dotyczy to przede wszystkim dwóch programów: Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki - dla przykładu omawiamy te dwa dokładniej. Jednak także we wszystkich pozostałych, zwłaszcza na szczeblach lokalnych, niemal każdy przedsiębiorca planujący inwestycje dla rozwoju swojej firmy znajdzie przedsięwzięcia, na które przewidziane są dofinansowania.

Dokonanie samodzielnie praktycznej analizy programów, a jeszcze bardziej opracowanie odpowiedniego wniosku o dotację oraz zgromadzenie całej niezbędnej dokumentacji jest bardzo trudne, nawet dla osób bardzo biegłych w finansach. Ponadto część programów jest jeszcze w opracowaniu, a Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępnia je w miarę kończenia prac, w pierwszej kolejności na swojej stronie internetowej.

Z praktycznego punktu widzenia osoba zainteresowana inwestycją z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej powinna więc najpierw skorzystać z pomocy instytucji doradczej. A gdy ponadto chce realizować inwestycję z kredytu - wcześniej skorzystać z pomocy bankowego doradcy lub specjalnego konsultanta bankowego zajmującego się funduszami unijnymi.

Innowacyjna Gospodarka

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) został przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 r. Jest on jednym z instrumentów realizacji celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zwanej w skrócie Narodową Strategią Spójności.

POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach POIG udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży. W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego

rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w regionalnych programach operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

■    zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

■    wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

■    zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

■    zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

■    tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,

■    wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Kapitał Ludzki

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program nawiązuje do odnowionej Strategii Lizbońskiej. Jej celem jest uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program Kapitał Ludzki będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Jego głównym celem jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

■    podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

■    zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

■    poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,

■    upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,

■    zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,

■    wzrost spójności terytorialnej.

Fundusz Poręczeń Unijnych

Fundusz Poręczeń Unijnych został powołany w kwietniu 2004 r. Celem działania tej instytucji jest wspieranie polskich przedsiębiorców i samorządów, oraz ich związków realizujących w Polsce projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Skorzystanie z mechanizmu zabezpieczeń FPU umożliwia podmiotom absorpcję środków unijnych. Fundusz jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenia, gwarancje i regwarancje udzielane są poprzez sieć ponad 4 tys. placówek banków współpracujących na terenie całej Polski.Z zabezpieczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych mogą skorzystać wszystkie podmioty realizujące przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych, w tym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Z Funduszu Poręczeń Unijnych skorzystać mogą kredytobiorcy, bez względu na formę prawną, realizujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W szczególności inwestycyjne, szkoleniowe i badawcze.

Poręczenia udzielane są na wniosek przedsiębiorców, którzy uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej jako wykonawcy, podwykonawcy zawartych umów (kontraktów), np. firmy budowlane, projektowe oraz wykonawcy przedsięwzięcia będącego beneficjentem środków unijnych na zabezpieczenie kredytu finansującego wkład własny lub nakłady podlegające refinansowaniu z Unii w realizowanym przez niego przedsięwzięciu.

Wysokość prowizji od udzielonego poręczenia lub gwarancji FPU naliczana jest od kwoty objętej poręczeniem i uzależniona od długości okresu, na jaki poręczenie zostało udzielone. Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera jednorazową opłatę prowizyjną. Podmiot ubiegający się o zabezpieczenie z FPU uiszcza ją dopiero po zawarciu umowy przez klienta o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W przypadku poręczenia spłaty kredytu opłata prowizyjna kształtuje się na poziomie 0,50 proc., jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do roku, a od 0,75 proc, do 1,50 proc., jeżeli czas udzielenia poręczenia jest na okres od ponad roku do ponad pięciu lat.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!