Na podstawie jakich przepisów prawnych udzielane są pożyczki?
Pożyczka gotówkowa to produkt finansowy, który polega na zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiędzy dwoma stronami – pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Na podstawie umowy pożyczkobiorca deklaruje przeniesienie prawa własności do określonej kwoty na pożyczkobiorcę, który z kolei zobowiązuje się do jej zwrócenia pożyczonych pieniędzy w określonym czasie.

Tego typu definicja nie dostarcza potencjalnemu czytelnikowi niezbędnych informacji na temat przepisów prawnych, które regulują proces udzielania pożyczek. Kim są obydwie strony występujące w umowie pożyczkowej, jakie są uregulowania prawne pożyczki? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Kodeks cywilny

Pożyczki gotówkowe są uregulowane zapisem w kodeksie cywilnym. Kwestii pożyczek poświęcone są artykuły kodeksu od 720 do 724, wchodzące w skład księgi III kodeksu.

Umowa

Wspomniane artykuły kodeksu cywilnego nie podają informacji jaką formę ma mieć zawierana umowa pożyczki. Jednak art. 720 §2 kodeksu cywilnego z 7 lipca 1994 roku mówi, że umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 zł powinna mieć formę pisemną.

Umowa stanowi podstawę do przeniesienia na własność biorącego pożyczkę, określonej ilościowo lub kwotowo rzeczy, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy po upływie ustalonego w umowie czasu (kc art. 720 par. 1). Podmiot pożyczający nie ma obowiązku przedstawiania pożyczkodawcy celu, na który zamierza przeznaczyć pożyczony przedmiot.Umowa powinna zawierać informacje o całkowitym koszcie kredytu, oprocentowaniu nominalnym i rzeczywistym, okresie spłaty oraz informacje o wszystkich kosztach związanych z kredytem (prowizje, opłaty przygotowawcze, wysokość raty).

Bardzo często do umowy dołączany jest regulamin, warto się z nim zapoznać. Może on stanowić integralną część umowy.

Pożyczkodawca

Pożyczkodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja finansowa. Z punktu widzenia definicji, pieniężnej pożyczki może udzielić wyłącznie podmiot, który jest właścicielem pożyczanej gotówki. W prawie polskim nie ma żadnego aktu prawnego o charakterze ustawowym, który byłby dedykowany działalności firm udzielających pożyczek gotówkowych. Podstawą prawną dla działalności firm pożyczkowych jest art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca to podmiot, który na mocy podpisanej z pożyczkobiorcą umowy cywilnoprawnej, pożycza od niego określoną kwotę pieniędzy lub przedmioty materialne. Na pożyczkobiorcy ciąży tym samym obowiązek uregulowania zobowiązania w wyznaczonym w umowie pożyczki terminie.

 

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!