Jak zrobić prawo jazdy - krok po kroku
Jak zrobić prawo jazdy - krok po kroku
Zanim po raz pierwszy naciśniemy sprzęgło, trzeba trochę się nabiegać -po pierwsze wybrać szkołę, po drugie załatwić wymagane formalności. Musimy też spełniać określone warunki, o których mowa poniżej.

Od kiedy można mieć parawo jazdy?

17 lat i 9 miesięcy - Tyle właśnie trzeba mieć na „osobistym liczniku" w dniu rozpoczęcia kursu. Fakt ten należy potwierdzić dokumentem tożsamości. najlepiej zawierającym numer PESEL. Ukrywanie lub zatajanie prawdziwego wieku nie ma sensu, ponieważ, wcześniej czy później, trzeba będzie podać PESEL, a ten jest skrupulatnie sprawdzany na każdym

etapie szkolenia i przy rejestracji na egzamin. Jeśli wyjdzie na jaw, że ktoś rozpoczął kurs wcześniej niż dopuszczają przepisy, szkolenie zostanie unieważnione. Nawet gdy nieuczciwy kandydat na kierowcę zda egzamin i odbierze prawo jazdy, będzie je musiał zwrócić. To chyba najbardziej przykra konsekwencja rozpoczęcia szkolenia niezgodnie z przepisami, choć równie bolesne będzie uderzenie po kieszeni - w końcu kurs niemało kosztuje.

Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem może wydać tylko uprawniony lekarz, mający specjalną pieczątkę z numerem uprawnień.

Oświadczenie rodziców

W przypadku niepełnoletniego kandydata na kierowcę wymagane jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, zawierające zgodę na szkolenie i egzaminowanie podopiecznego.

Umowa z ośrodkiem szkolenia

Jest to umowa wiążąca dla obu stron. Umowa z ośrodkiem szkolenia może zawierać warunki bardziej lub mniej korzystne dla kandydata na kierowcę, dlatego należy ją dokładnie przestudiować.

Książka ewidencji i karta zajęć

Kandydat na kierowcę, już z umową w dłoni, zostaje wpisany do książki ewidencji osób szkolonych, a następnie otrzymuje kartę przeprowadzonych zajęć. To bardzo ważny dokument, podlegający przechowywaniu i kontroli. Mozę być dowodem na nieprawidłowe przeprowadzenie szkolenia. Po każdej lekcji kursant powinien złożyć podpis w odpowiedniej rubryce, potwierdzając datę i czas trwania lekcji.

Szkolenie

Po przebrnięciu przez wszystkie wstępne formalności można przystąpić do szkolenia. Obejmuje ono zajęcia teoretyczne w wymiarze 30 lekcji (po 45 minut) oraz 30 godzin (po 60 minut) szkolenia praktycznego.

Egzaminy wewnętrzne

Kolejne etapy to egzaminy wewnętrzne -teoretyczny i praktyczny. Do egzaminu praktycznego można przystąpić po zdaniu teorii. Egzamin teoretyczny polega na wypełnieniu testów, które mogą mieć formę tradycyjną (pisemną) lub elektroniczną, w zależności od tego, czym dysponuje dany ośrodek. Ośrodki sporządzają i przechowują dokumentację z egzaminów, ale w odróżnieniu od egzaminów państwowych tylko z tych,które zostały zaliczone. Po przejściu obu etapów przyszły kierowca otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kwalifikujące do egzaminu państwowego.

Egzamin państwowy

Egzamin państwowy, podobnie jak wewnętrzny, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem przystąpienia do tej drugiej jest zaliczenie teorii. Obie części można zdawać w jednym dniu, jednak w przypadku niezaliczenia teorii przepada połowa opłaty za egzamin praktyczny. Można też najpierw zaliczyć egzamin teoretyczny, a dopiero potem ustalić termin praktycznego.

Po zakończeniu szkolenia kandydat na kierowcę przedkłada w ośrodku egzaminacyjnym następujące dokumenty:

•    wniosek o wydanie prawa jazdy (druk można pobrać w ośrodku szkolenia lub ośrodku egzaminowania)

•    fotografię o wymiarach 45 x 35 mm (nie-podpisaną i nieprzyklejoną)

•    orzeczenie lekarskie wydane przed szkoleniem (podczas kursu przechowywane w ośrodku)

•    zaświadczenie o ukończeniu kursu

•    dowód opłaty za egzamin (wpłacić można w kasie ośrodka egzaminowania lub na poczcie).

Kandydat niepełnoletni musi ponadto złożyć:

•    zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające adres zameldowania i numer PESEL

•    oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, składane w ośrodku szkolenia przed rozpoczęciem kursu.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!