Jakie sprawy można załatwić w urzędzie miasta i gminy.
Urzędy gminy są nie tylko od załatwiania formalności, ale też powinny pomagać. Czy -wiemy, o jaką pomoc możemy wystąpić?

Gminne urzędy są najbliżej mieszkańców, dlatego ciężą na nich nie tylko obowiązki rejestrowe (np. meldunkowy), ale także sprawy związane z codziennym życiem mieszkańców. To urzędnicy, radni, i gminne władze (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast) są zobowiązani dbać o nasze sprawy. Podpowiadamy, o co możesz się do nich zwrócić.

Zwolnienie z opłat i z podatków

• Rada gminy może podjąć uchwalę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości (lub jego części) niektórych właścicieli.

✓ Uchwala może dotyczyć np. osób o niskich dochodach, seniorów lub rodzin wielodzietnych.

✓ Sprawdź, czy w twojej gminie obowiązuje taka uchwala. Jeśli nie - możesz zwrócić się do jednego z radnych z prośbą o uchwalenie takich zwolnień. Terminy dyżurów radnych znajdziesz np. na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Podstawa prawna: Art. 7.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Cl].: Dz.U. 2016 poz. 716).

• Właściciel nieruchomości może starać się w gminie o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku od nieruchomości.

✓    Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - tam. gdzie jest nieruchomość.

✓    Warto dołączyć dokumenty potwierdzająca niskie dochody i trudną sytuację życiową.

Podstawa prawna : Art. 67a Ordynacji podatkowej (Dz.U.2017 r.. poz. 201).

• Można również wnosić o bonifikatę od rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (wnosi ją m.in. część mieszkańców budynków spółdzielczych I wspólnotowych).

✓ Bonifikata wynosi połowe opłaty rocznej.

✓ Mogą ją uzyskać osoby których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty połowy miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS - aktualnie to kwota 2 023,10 zł.

Wniosek składa się każdego roku w gminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Uwaga! Członkowie spółdzielni mieszkaniowych składają wnioski do swojej spółdzielni.

Podstawa prawna: Art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 E, poz. 2147).

Ułatwienia dla osób chorych i leżących

•    Wiele z nas opiekuje się osobami w podeszłym wieku, leżącymi lub z trudnościami z poruszaniem się - mają one prawo do wizyty urzędnika w domu.

✓ Możemy wnosić (nawet telefonicznie). by pracownik gminy przyszedł do domu osoby leżącej i np. przyjął od niej wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Nasza rada! Jeśli osoba leżąca nie może podpisać wniosku, urzędnik może przyjąć go bez podpisu, umieszczając na wniosku adnotację o przyczynie braku podpisu.

Podstawa prawna: Art. 50 Kodeksu postępowania administracyjnego (DZ.U. 2017, poz. 1257).

Dotacje na potrzeby mieszkańców

•    Rady gminy mogą podejmować uchwały o tzw. budżecie partycypacyjnym - wtedy to mieszkańcy decydują, na co wydać część pieniędzy z budżetu gminy.

✓    Możemy wnioskować np. o zakup książek do biblioteki, stanowisko komputerowe w gminnym ośrodku kultury, sfinansowanie badań profilaktycznych - o terminy składania wniosków należy dowiadywać się w urzędzie.

✓    Gdy wniosek zostanie przyjęty. gmina będzie dotować naszą propozycję. W wielu gminach takie dotacje są przeznaczane na potrzeby seniorów.

• Jeśli rada gminy nie przyjęła uchwały o prawie mieszkańców do decydowania o części wydatków. możemy skontaktować się z jednym z radnych i zaproponować takie rozwiązanie.

 Możemy też napisać wniosek do rady gminy o przyznanie środków na wybrane przez nas cele. Nasza rada! Warto dowiadywać się o dotowane programy - z wielu z nich skorzystają te osoby, które zgłoszą się jako pierwsze.

Podstawa prawna: Art. 5a Ustawy o samorządzie gminnym (DZ.U. 2016, poz. 446).

Przeczytaj także inne artykuły:

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!