W jakich przypadkach możliwa jest eksmisja byłego małżonka?
W jakich przypadkach możliwa jest eksmisja byłego małżonka?
Eksmisja byłego małżonka może mieć miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach i musi zostać orzeczona przez sąd. W wyniku sprawy rozwodowej na życzenie małżonków sąd może dokonać podziału majątku, a także określić sposób użytkowana mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim małżonków po rozwodzie.

Podczas sprawy rozwodowej jedne z małżonków może zrzec się prawa do użytkowania lokalu bez dostarczenia mu lokalu zastępczego. Sąd może też przyznać mieszkanie jednemu z małżonków. Eksmisja byłego małżonka może się odbyć wówczas gdy podczas rozprawy drugi małżonek wystąpi o nią ze wskazaniem przesłanek prawnych ku jej zasądzeniu.

 • Kiedy sąd uzna, że konieczna jest eksmisja byłego małżonka
  Przede wszystkim kodeks rodzinny podaje, iż podstawą do eksmisji byłego małżonka jest jego rażąco naganne zachowanie, którym uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Jednakże, aby sąd wydał taki nakaz muszą istnieć dowody potwierdzające istnienie wskazanej sytuacji. Mogą to być wykazy z policyjnej książki zgłoszeń odnośnie przypadków takiego zachowania. Policja ma obowiązek odnotować fakt każdej interwencji. Przydatne mogą być także zeznania świadków. Ciężar udowodnienia istnienia przesłanek by możliwa była eksmisja byłego małżonka spoczywa na osobie o to wnioskującej. Orzekając o wspólnym mieszkaniu sąd musi mieć na uwadze potrzeby dzieci oraz małżonka, któremu powierzona zostaje władza rodzicielska.
   
 • Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie
  Jeżeli na sprawie rozwodowej nie zapadło postanowienie o eksmisji byłego małżonka, jednak w toku wspólnego zamieszkiwania jego zachowanie jest rażąco naganne na tyle by uniemożliwić wspólne zamieszkiwanie, możliwe jest uzyskanie wyroku sądu na warunkach ogólnych przewidzianych przez prawo lokalowe. Sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości po zapoznaniu się z dostarczonymi dowodami może w tym przypadku orzec o eksmisji. Ciężar dowodu spoczywa na osobie wnioskującej o eksmisję.
   
 • Eksmisja byłego współmałżonka a prawo do lokalu socjalnego lub zastępczego
  Podczas wydawania nakazu eksmisji sąd może uznać prawo osoby eksmitowanej do lokalu socjalnego lub zastępczego. Eksmisja byłego małżonka jest wówczas możliwa dopiero z chwilą uzyskania takiego lokalu. Podmiotem, na którym spoczywa obowiązek dostarczenia takiego lokalu jest gmina. W przypadku niedostarczenia takiego lokalu przez gminę eksmisja nie jest możliwa a osobie, na której korzyść wydano postanowienie o eksmisji przysługuje odszkodowanie od gminy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy eksmisja byłego małżonka została zasądzona w związku ze znęcaniem się nad rodziną. Wówczas odbywa się ona bez względu na posiadanie lokalu socjalnego czy zastępczego.

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!