Test stosunków rodzinnych - Czym dla ciebie jest rodzina?
Poniższy test pomoże ci określić twój stopień przywiązania do rodziny - możliwe, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, należysz do grona szczęśliwców, którzy realizują się i spełniają na jej łonie. Jeśli natomiast uważasz, że z rodziną najlepiej wygląda się na zdjęciu - ten test może posłużyć sprawdzeniu, co jest przyczyną takiego, a nie innego twojego osądu.

O swoim dzieciństwie możesz powiedzieć, że:

O swoim dzieciństwie możesz powiedzieć, że:

Czy sądzisz, że twoi rodzice w okresie twojego dzieciństwa okazywali wobec siebie nawzajem wystarczająco dużo szacunku?

Czy w razie jakichś rodzinnych niepowodzeń (niezadowalająca sytuacja materialna, poważ­na choroba któregoś z członków rodziny), jako dziecko miałaś powody, by czuć się odpowie­dzialna za taki stan rzeczy?

Jak określisz swoje miejsce w rodzinie w mo- mencie, kiedy wkroczyłaś w okres dorastania?

O swoich sekretnych uczuciach związanych z pierwszym zauroczeniem powiedziałaś:

Kiedy popełniłaś błąd lub zrobiłaś coś złego i miałaś z tego powodu wyrzuty sumienia, twoi najbliżsi dowiadywali się o tym:

W sytuacji, gdy obcy ludzie oskarżali cię o coś, w czym zawiniłaś bądź też nie, rodzice:

Czy model rodziny, w której się wychowałaś, odpowiada ci w zupełności?

Gdybyś miała ocenić swoje zadowolenie z obecnej rodziny w skali dziesięciostopniowej, przyznałabyś jej:

Załóżmy, że ostatnio jesteś niezwykle zajęta, nie masz czasu ani dla rodziny, ani dla znajo­mych. Niespodziewanie szef daje ci wolny dzień:

Uważasz, że święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, to najlepszy czas:

0 świętach członków twojej rodziny (urodzi­nach, imieninach, itp.) pamiętasz:

Czy sądzisz, że w razie jakichś życiowych kło­potów zawsze możesz liczyć na swoją najbliższą rodzinę?

Test stosunków rodzinnych - Czym dla ciebie jest rodzina?

  1. You got: Z testu wynika, że nie należysz do osób, które rodzinę cenią ponad wszystko.

    Na dzień dzi­siejszy nie przypisujesz jej wartości wiodącej w swo­im życiu, nie czujesz silnego kontaktu emocjonal­nego z większością jej członków, nie przepadasz za rodzinnymi spotkaniami i uroczystościami. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka - możliwe, że nie jesteś jeszcze na etapie, w którym człowiek poszukuje stabilizacji, chcesz w pełni korzystać ze swojej wolności i sama de­cydować o swoim losie. Rodzinę postrzegasz jako pewnego rodzaju ograniczenie dla swoich dzia­łań i dlatego wołałbyś, by nikt z jej członków nie ignorował zbytnio w twoje sprawy osobiste. Jeśli rzeczywiście tak się dzieje - sytuacja nie jest poważna. Jest to normalne szczególnie u osób mło­dych, które bardzo pragną samodzielności zarów­no w sensie fizycznym, jak i duchowym. Z czasem docenisz fakt posiadania rodziny, zechcesz założyć swoją własną i twoje spojrzenie na sprawy rodzinne ulegnie zmianie. Jeśli natomiast twoja chęć izolowania się od najbliższej rodziny wynika z tego, że rodzina w sposób drastyczny narusza twoją indywidu­alność, nie szanuje twoich potrzeb, nie liczy się z twoimi prawami - problem jest o wiele głębszy. Zdarzają się rodziny, w których silniejsze osobo­wości w sposób bezwzględny dominują nad słab­szymi często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielką krzywdę im wyrządzają. Zastanów się, jak określisz swój rodzaj osobowości - jeśli to ty je­steś osobą dominującą, możliwe, że twoje niesatys- fakcjonujące kontakty z rodziną wynikają właśnie z twojej winy. Być może zbyt wiele wymagasz od najbliższych, żądasz, by respektowano twoje pra­wa, a zapominasz o własnych obowiązkach. Jeśli jednak czujesz, że jesteś osobowością słabszą, którą łatwo manipulować i wykorzystywać - powinnaś podjąć wysiłek, by to zmienić. Masz pełne prawo do tego, by szanowano twoje zdanie i liczono się z twoimi odczuciami. Nie zrobisz tego w jeden dzień - krok po kroku „ucz” swoich bliskich rozu­mieć twoje potrzeby. W jednym bądź drugim przypadku zacznij swą zmianę od dzisiaj - dobre stosunki z rodziną są bardzo ważne dla emocjonalnego rozwoju każdego człowieka niezależnie od tego, w jakim jest wieku i jakie miejsce w swej rodzinie zajmuje.

  2. You got: Wyniki testu wskazują, że masz nad wyraz zdrowe podejście do rodziny i związanych z nią spraw.

    Znasz swoje miejsce w tej najmniejszej ko­mórce społecznej, do której należysz, potrafisz za­równo wymagać od swoich najbliższych, jak rów­nież dawać im to, czego od ciebie oczekują. Zapewne miałaś to szczęście wychowy­wać się w rodzinie pełnej miłości, gdzie od małe­go uczono cię szacunku dla drugiego człowieka. Dziś wiesz, że możesz liczyć na swoich rodziców, rodzeństwo, małżonka czy dzieci. Z pewnością jest w tym niemała twoja zasługa - twoje dobre kontakty z rodziną przekładają się także na charakter większości stosunków z otoczeniem. Z reguły uni­kasz konfliktów, liczysz się ze zdaniem i odczucia­mi innych ludzi - tak trzymaj! Nie wszystkich członków twojej rodziny lubisz jednakowo - to nie powinno cię absorbo­wać, ponieważ generalnie rodziny się nie wybiera (w szczególności tej pierwszej). Nie ma nic złego w tym, że nie masz ochoty iść na imieniny do ciot­ki, która wciąż stara się cię pouczać (dla twojego dobra, rzecz jasna!), ani w tym, że unikasz stryja, gdyż nie przestaje się interesować twoimi sprawa­mi zawodowymi i finansowymi. Najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka - a to oznacza przede wszystkim zachowanie czyjejś odrębności i indywidualności.

  3. You got: Najwidoczniej należysz do osób, które nie wyobrażają sobie życia bez bliskich kontak­tów z rodziną.

    Można zaryzykować stwierdzenie, że rodzina jest dla ciebie najważniejsza i zapewne nie będzie ono zbytnio odbiegać od faktów. Lubisz spędzać czas w gronie najbliższych, żywo interesu­ją cię wszelkie ich radości i troski. O dobro swojej rodziny gotowa jesteś troszczyć się niczym włoska mafia - nie pozwolisz obcym ingerować w wasze sprawy, w razie jakichkolwiek kłopotów, zrobisz wszystko, by pomóc rodzicom, rodzeństwu, mał­żonkowi czy dzieciom. Twoje silne przywiązanie do rodziny wy­nika zapewne od sposobu wychowania, jaki otrzy­małaś. Chętnie podtrzymujesz różnorakie trady­cje, pamiętasz o wszelkich świętach i rocznicach. Z przyjemnością odnajdujesz się w gronie bliższej i dalszej rodziny. Od jej członków wymagasz po­dobnego zaangażowania, dlatego niekiedy bywasz rozczarowana, gdy okazuje się, że nie wszyscy sta­rają się tak, jak ty. Nie warto się tym denerwować, ponieważ sama tego nie zmienisz. Doceń to wszyst­ko, co w twojej rodzinie jest dobre, przymknij oko na niedoskonałości - ciesz tym, co posiadasz, bo posiadasz wiele!

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!