O sporządzeniu intercyzy, czyli małżeńskiej umowy majątkowej
O sporządzeniu intercyzy, czyli małżeńskiej umowy majątkowej
Sporządzenie intercyzy jest dogodnym sposobem wprowadzenia, innego niż ustawowy, małżeńskiego ustroju majątkowego. Sporządzenie intercyzy kojarzy się zazwyczaj z zawarciem umowy przedmałżeńskiej przez osobę majętną wchodzącą w związek z osobą nie posiadającą kapitału. Jest to obraz mylny. Intercyza jest bowiem umową wprowadzającą inny niż przewidziany w prawie rodzinnym ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami.

Może być ona zawarta przed wejściem w związek małżeński jak również w trakcie jego trwania. Sporządza się ją u notariusza w obecności obojga zainteresowanych, po wyrażeniu przez nich zgody na treść umowy. Osoby podpisujące intercyzę powinny posiadać przy sobie dowód osobisty a w przypadku, gdy pozostają w związku małżeńskim również skrócony odpis aktu małżeństwa. Należy także dokonać opłat notarialnych.

Jakie możliwości zmiany ustroju majątkowego daje sporządzenie intercyzy?

Powszechnie intercyza kojarzona jest z wprowadzeniem rozdzielności majątkowej małżonków. Jest to najczęściej zawierany rodzaj umowy. Jeżeli umowa taka sporządzana jest przed ślubem obowiązuje od momentu wejścia w związek małżeński. Dorobek każdego z małżonków pozostaje jego własnością i nie ulega podziałowi w przypadku rozpadu małżeństwa. Jeżeli umowa taka sporządzania jest w trakcie trwania małżeństwa obowiązuje od chwili jej sporządzenia. Małżonkowie nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania finansowe, pod warunkiem jednak, że w chwili zaciągania zobowiązania nie zatają faktu istnienia intercyzy. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy zobowiązani są umieścić informację o istnieniu intercyzy w ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie jednak pomimo rozdzielności majątkowej zobowiązani są w równym stopniu do zaspokajania potrzeb wynikających z faktu istnienia rodziny. Sporządzenie intercyzy może jednak prowadzić także do rozszerzenia wspólności majątkowej. Wówczas elementy majątku osobistego małżonków zostają włączone do majątku wspólnego. Innym rodzajem ustroju majątkowego, który można wprowadzić intercyzą jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W takim wypadku przy rozpadzie małżeństwa małżonek, który zgromadził mniejszy majątek, może żądać od drugiego małżonka wyrównania różnicy. Forma ta jest wygodna, jeśli jeden z małżonków pozostawał długo nieaktywny zawodowo z powodu wychowania dzieci.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!