Każdy biznes jest inny, a jeśli nawet jest podobny do już znanych, prowadzony jest często w odmiennych warunkach, przez innych ludzi. Różni są też adresaci biznesplanów. Trudno w tej sytuacji o jedną receptę na opracowanie dobrego dokumentu.

Sprawdza się bardzo ogólna wskazówka: biznesplany powinny zawierać maksimum konkretów, nie powinny być długie, bo nikt nie ma ochoty studiować opasłych i zawiłych dokumentów. Musi z nich jasno wynikać, czy proponowany pomysł ma szansę stać się dobrym biznesem. Podstawo-wa cecha dobrego biznesplanu - musi być napisany zwięźle, konkretnie i przejrzyście.

Nie ma jednego obowiązującego układu, w jakim powinien być zrobiony biznesplan. Układ zależy też od charakteru przedsięwzięcia i adresata dokumentu. Można jednak wskazać typowe elementy, które powinny znaleźć się niemal w każdym takim dokumencie.

Streszczenie przedsięwzięcia

Powinno się je traktować jak miniaturkę biznesplanu. Jego zadaniem jest przykucie uwagi inwestora i zachęta do dalszego czytania. Na kilku stronach powinien znaleźć się zarys przedsięwzięcia. W tej części czytelnik musi zrozumieć ideę planowanego biznesu. Musi też dowiedzieć się, kim jest pomysłodawca, jakie ma doświadczenie. To miejsce na krótkie wykazanie tego, co stanowi szansę rynkową, kim są klienci, jakie są prognozy sprzedaży, jakie jest zapotrzebowanie na kapitał, w tym obcy, jakie są cele długoterminowe, jakie są możliwości wyjścia z biznesu w przypadku inwestorów.

Plan finansowy

To miejsce na zestawienie różnych dokumentów pozwalających ocenić zyskowność i płynność projektu. W planie powinno się znaleźć określenie przepływów pieniężnych - miesięcznych i kwartalnych - na najbliższe dwa lata, sformułowanie (pro forma) rachunku wyników i bilansu za pierwsze lata działalności. To ważne dla określenia płynności i zapotrzebowania na gotówkę.

Model biznesowy

W tej części trzeba przedstawić ideę biznesu. Powinien tu się znaleźć opis nowego wyrobu lub usługi. Najlepiej, aby było to ujęte jako szansa z punktu widzenia rynku, do którego produkt czy usługa są skierowane. Czytający musi zrozumieć, na czym polega wartość dla klienta, unikalność propozycji.

Rynek

To miejsce na skonfrontowanie nowego wyrobu bądź usługi i szans dla klientów, jakie one tworzą z realiami rynku. W tym fragmencie biznesplanu trzeba opisać, jak wielki jest rynek, jacy są konkurenci w danej branży, jak silna jest ich pozycja.

Potencjalny inwestor lub kredytodawca orientuje się dzięki temu, czy rynek jest dostatecznie chłonny na nowy produkt i czy jest szansa na zyski.

Narzędzia i zasoby

Po opisaniu zewnętrznych warunków realizacji projektu pora na oszacowanie własnych zasobów. Punktem wyjścia jest plan marketingowy, który powinien pokazywać prognozy sprzedaży i metody ich osiągnięcia. Tu powinna się znaleźć informacja o strategii cenowej przedsiębiorcy w stosunku do konkurencji i wskazane metody sprzedaży. Następnym etapem jest wskazanie struktury organizacji i pokazanie, jakie doświadczenie mają pracownicy, w tym zwłaszcza kadra zarządzająca. Dalszym elementem powinno być pokazanie własnych zasobów finansowych. Dobrym uzupełnieniem tej części biznesplanu jest pokazanie szkicu planu wdrożenia projektu.

Ryzyko

Biznesplan powinien obiektywnie oceniać możliwości. Po oszacowaniu wszystkich mocnych stron projektu i zbilansowaniu narzędzi i zasobów przedsiębiorca powinien przedstawić różne - nie tylko optymistyczne - scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej i ich konsekwencje dla realizacji swojego projektu.

Konstrukcja biznesplanu

1.    Streszczenie, opis koncepcji

2.    Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1.    Nazwa przedsiębiorstwa i forma prawna

2.2.    Przedmiot działalności

2.3.    Siedziba

2.4.    Charakterystyka właściciela

3.    Analiza SWOT

3.1.    Mocne strony

3.2.    Słabe strony

3.3.    Szanse

3.4.    Zagrożenia

4.    Cele przedsiębiorstwa

4.1.    Cele krótkoterminowe

4.2.    Cele długoterminowe

5.    Plan marketingowy

5.1.    Asortyment usług

5.2.    Klienci

5.3.    Charakterystyka konkurencji

5.4.    Ceny produktu/usługi oraz porównanie z konkurencją

5.5.    Dystrybucja

5.6.    Promocja

6.    Plan działalności operacyjnej

6.1.    Technologia

6.2.    Nakłady inwestycyjne

6.3.    Źródła finansowania inwestycji

6.4.    Plan ilościowy sprzedaży

6.5.    Zaopatrzenie

7.    Plan organizacji i zarządzania

8.    Plan zatrudnienia

8.1.    Zatrudnienie

8.2.    Płace

9.    Harmonogram głównych zamierzeń

10.    Ocena finansowa

Twoja OcenaFacebook Conversations