Giełda papierów wartościowych - podstawowe informacje.
Giełda papierów wartościowych - podstawowe informacje.
Podstawą funkcjonowania giełdy jest wewnętrzny regulamin określający m.in. kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu.

Do obowiązków giełdy należy:

•    zapewnianie powszechnego i równego dostępu do informacji

•    dbanie o przejrzystość rynku

•    zagwarantowanie systemu bezpiecznego rozliczenia transakcji

•    organizacja sesji giełdowych

•    zapewnienie dużej szybkości transakcji poprzez niezawodny system informatyczny

•    prowadzenie takich działań, by spółki nic opuszczały giełdy w sposób nagły wycofując swe? akcje z obrotu.

Najważniejsze funkcje giełdy

Giełda jest swoistą platformą umożliwiającą zorganizowany handel uczestnikom rynku finansowego. Nie wyznacza hossy i bessy - panujący wdanym momencie trend nie ma znaczenia - ważne jest to, by w należyty sposób spełniała swe funkcje organizacyjne.

Giełda, podlegając prawom popytu i podaży, odgrywa w kapitalizmie bardzo ważną rolę, a jej najważniejsze funkcje to:

•    kontrolna - tworzy pośredni mechanizm kontrolowania przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów

•    alokacyjna umożliwia przepływ kapitału w kierunku jego nąjefektywniejszego wykorzystania, np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania, np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski jej akcjonariuszom wartościująca umożliwia podmiotom gospodarczym dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych, dzięki czemu można ocenić, jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi.

Indeksy giełdowe

Obecnie  (15.09.2020) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest notowanych 436 spółek. Aby w sposób syntetyczny posegregować rynek, stworzono indeksy giełdowe. Najczęściej indeks jest średnią wazo na kursów akcji spółek notowanych na giełdzie, korygowaną w taki sposób, aby wahania kursów, będące wynikiem wypłacenia dywidend, nowych emisji oraz emisji wycofanych, nie powodowały zmian wartości indeksu. Indeksy pozwalają się zorientować, co się dzieje na giełdzie. określić kierunek zmian cen itp. Dzięki nim można ocenić efektywność inwestowania i przyjąć odpowiednią strategię, np. wybierając sektor wzrostowy, czyli kupując akcje spółek, których ceny rosną. Ujmując powyższą informacje w ramy nieco bardziej specjalistycznego języka, jakim się posługują ekonomiści, funkcje indeksu można sprowadzić do kilku najważniejszych punktów:

•    Indeks jest instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures. kontraktów forward zob. dalej).

•    Stanowi punkt odniesienia dla oceny efektywności inwestowania.

•    Jest specjalistycznym narzędziem służącym inwestorom do budowy własnych wskaźników giełdowych.

• Stanowi substytut port fola rynkowego, co ma znaczenie w teorii portfelowej i modelach rynku kapitałowego.

Indeksy na GPW

Poniżej prezentujemy najważniejsze spośród nich. Dla celów niniejszego poradnika metody obliczania wartości indeksów giełdowych nie maja większego znaczenia. Warto jednak podkreślić, że wartości te są jawne i na bieżąco publikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych (www.gpw.pl).

Co to jest WIG?

 WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) pierwszy indeks na GPW, obliczany od 16 kwietnia 1991 r. Obecnie obejmuje wszystkie spółki notowane na warszawskiej giełdzie, które spełniają kryteria bazowe. Jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu są uwzględniane zarówno ceny akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Pierwsza wartość WIG wynosiła 1000 punktów.

Co to jest WIG20?

WIG20 - jest obliczany od 16 kwietnia 1994 r. na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. WIG2CI to indeks typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji. Pierwsza wartość W1G20 wynosiła 1000 punktów.

Co to jest WIG40?

• WIG40-obliczany od grudnia 1997 r.»obejmuje 40 średnich spółek notowanych na GPW Do marca 2007 r. indeks funkcjonował pod nazwą MIDWIG. Podobnie jak WIG20, jest indeksem typu cenowego.

Co to są subindeksy sektorowe?

 Subindeksy sektorowe to indeksy obejmujące spółki zakwalifikowane przez GPW do poszczególnych sektorów gospodarki, w zależności od przedmiotu ich działalności. Są to WIG-Spożywczy. WIG-Chemia, WIG-Paliwa. WIG-Budownictwo. WIG-Banki, WIG-Deweloperzy. WIG-Telekomunikacja. WTG-Informatyka oraz WIG-Media.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!