Obligacje - definicja, rodzaj obligacji, czym są obligacje skarbu państwa
Obligacje to papiery wartościowe najbardziej - po akcjach - rozpowszechnione oraz najczęściej sprzedawane i kupowane na warszawskiej giełdzie. Są to papiery dłużne, w których emitent (podmiot wystawiający papier wartościowy) obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (wierzyciela obligacji żądającego spełnienia świadczenia! i że zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia.

Czym są obligacje?

Obligacje są papierami masowego obrotu, co oznacza, że występują w seriach i dużych ilościach. W przeciwieństwie do akcji nie dają posiadaczowi uprawnień do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach oraz do wypłaty dywidendy

Rodzaje obligacji

Podobnie jak w przypadku akcji istnieje kilka podziałów obligacji, w zależności od przyjętego kryterium.

Kryterium: rodzaj emitenta

•    Obligacje skarbowe (‘miłowane przez Skarb Państwa.

•    Obligacje komunalne (municypalne) - emitowane przez samorządy terytorialne.

•    Obligacje podmiotów prywatnych (osób fizycznych i prawnych), np. przedsiębiorstw.

Kryterium: okres wykupu

•    Obligacje krótkoterminowe 1-5 lat.

•    Obligacje średnioterminowe 5 10 lat.

•    Obligacje długoterminowe-powyżej 10 lat.

•    Obligacje wieczyste - nie można ich wykupić; posiadaczowi wypłacane jest dożywotnie świadczenie.

Kryterium: sposób generowania dochodu

•    Obligacje o stałej stopie procentowej są toż nazywane stałokuponowymi. W ich przypadku najłatwiej obliczyć dochód. Wypłacane odsetki są U kie same do momentu wykupu.

•    Obligacje o zmiennej stopie procentowej zmienność stopy procentowej może być uzależniona np. od wskaźnika inflacji.

•    Obligacje zerokuponowe odsetki nie są naliczane. ale obligatariusze mają zapewnioną rekompensatę i możliwość sprzedaży obligacji z dyskontem, a kupna po cenie niższej od wartości nominalnej. Jak to działa? Jako inwestor kupujesz obligacje z pewnym z góry ustalonym dyskontem, tzn. płacisz mniej niż wynosi wartość nominalna obligacji. W momencie wykupu otrzymujesz tyle, ile wynosi wartość nominalna. Zarabiasz na różnicy między ceną zakupu a ceną nominalną obligacji.

•    Obligacje indeksowane, o zmiennej stopie procentowej-są korzystne, gdy stopa inflacji jest wysoka. Odsetki i wartość nominalna są podwyższane o pewien indeks, którym jest procent wynikający ze stopy inflacji.

Czym są Obligacje Skarbu Państwa

Państwo, emitując obligacje, „pożycza” od obywateli pieniądze, jednocześnie zobowiązując się do wykupu obligacji po określonym czasie (obligacje 2-, 3-. 10-letnie). Największą popularnością cieszą się 2-letnie (tzw. dwulatki) o poziomie oprocentowania 4,75% w skali roku. Pieniądze lokowane w obligacjach Skarbu Państwa są objęte gwarancjami rządowymi.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!