Wspólne konto bankowe - czy warto, kto może założyć, jak działa, śmierć współwłaściciela.
Wspólne konto bankowe - czy warto, kto może założyć,  jak działa, śmierć współwłaściciela.
Rachunek niekoniecznie musi być otwierany dla jedlicy osoby może mieć kilku współwłaścicieli, nazywanych inaczej współposiadaczami. Ich maksymalne) dopuszczalną liczbę określa bank najczęściej jest to kilka osób. Współwłasność może być ustalona jedynie do istniejących bądź otwieranych w danym momencie rachunków.

W odróżnieniu od pełnomocnictwa, nie można z góry ustanowić współwłasności do rachunków,  które zechcesz otworzyć w przyszłości. Współposiadaczami rachunku mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zwykle ten sam status dewizowy, czyli np. dwóch Polaków albo dwóch obywateli innego kraju. Współwłasność obowiązuje od momentu złożenia podpisów na umowie.

Obowiązki i prawa współwłaścicieli

Zanim podejmiesz decyzję o ustanowieniu współwłaściciela, dobrze się zastanów, ponieważ współwłasność wiąże się z kilkoma zasadami dotyczącymi dysponowania rachunkiem. Każdy ze współposiadaczy może samodzielnie wypłacać gotówkę w kasie czy bankomacie, płacić kartą za zakupy, wykonywać przelewy, ustanawiać zlecenia stałe itd., nie może jednak samodzielnie zamknąć rachunku. Wypowiedzenie umowy rachunku wspólnego następuje jedynie po złożeniu przez wszystkich współposiadaczy zgodnego oświadczenia w formie pisemnej.

 Współwłasność ma jeszcze inne istotne konsekwencje dla współwłaścicieli - udzielenie pełnomocnictwa przez jednego z nich i wszystkie działania na rachunku dokonane przez pełnomocnika wywołują skutki dla pozostałych współwłaścicieli. Z tego powodu większość banków stosuje zasadę, że pełnomocnictwo do rachunku wspólnego musi być udzielone przez wszystkich współposiadaczy. W tym przypadku do odwołania pełnomocnika również jest potrzebna zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 

Odpowiedzialność współwłaścicieli konta bankowego

Do rezygnacji ze współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współposiadaczy. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność z tytułu zadłużenia. Ponadto są zobowiązani do informowania się nawzajem o zmianach na rachunku. Bank nie przyjmie zastrzeżeń jednego ze współwłaścicieli dotyczących niehonorowania dyspozycji wydawanych przez pozostałego lub pozostałych współwłaścicieli, chyba że zostanie przedstawione odpowiednie postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku. Postanowienie takie może nakazywać bankowi zablokowanie rachunku jeżeli np. toczy się postępowanie dotyczące zgromadzonych na nim środków.

   W przypadku śmierci współposiadacza czego, oczywiście, nikomu nie życzymy - saldo na rachunku pozostaje do dyspozycji pozostałych współposiadaczy. Gdyby w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności zmarli wszyscy współposiadacze, wówczas środki pozostające na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze współposiadaczy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!