Nadpobudliwe lub agre­sywne zachowania dzieci i młodzieży są coraz częst­sze. Nie można ich koja­rzyć wyłącznie z poważnymi schorze­niami neurologicznymi, np. ADHD, skoro występują one tylko u 8-12% populacji. Trudno obarczać też winą wyłącznie rodziców. Przyczyn należy doszukiwać się w zaburzeniach rów­nowagi elektrolitowej dzieci i mło­dzieży, najczęściej objawiającej się niedoborem jednego z kluczowych pierwiastków

Nadpobudliwość, agre­sja, zmienność nastroju, osłabienie zbyt niskiego poziomu magnezu. Natomiast jest on jednym z kluczowych pierwiastków w organi­zmie, gdyż bierze udział w ponad 320 procesach biochemicznych zachodzących w naszym ciele.

Według badań przeprowadzonych w 2003 przez Instytut Żywności i Żywienia około 20% dzieci w wie­ku przedszkolnym oraz ponad 50% w wieku szkolnym nie przyjmuje za­lecanej, dziennej dawki magnezu. Niedobór magnezu u dziecka może wywoływać objawy ze strony układu nerwowego: nadpobudliwość, zmien­ność nastroju, za­burzenia koncentracji, uwagi i pamięci, wzmożoną pobudliwość nerwowo-mięśniową, drżenia i bo­lesne kurcze mięśni. Ponadto: bóle wzrostowe w okresie dojrzewania, osteoporozę młodzieńczą, krzywi­cę, zaburzenia rytmu serca, otyłość i nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo, poziom magnezu u dzieci i młodzie­ży jest też obniżany przez schorzenia często występujące w tej grupie wie­kowej - zakażenia wirusowe, infekcje bakteryjne i antybiotykoterapię, za­trucia pokarmowe i biegunki.

Najprostszą receptą na zapewnienie właściwego poziomu magnezu jest prawidłowa i zbilansowana dieta. Powinna być ona bogata w produk­ty z nieprzetworzonej mąki (razowe pieczywo na zakwasie), nieoczyszczony ryż lub kaszę gryczaną, płatki owsiane, orzechy, migdały i rośliny strączkowe. Mimo swej wysokiej kaloryczności istotne są także: kakao i czekolada.

Niestety pokarmy bogate w magnez, poza nielicznymi wyjątkami, nie nale­żą do ulubionych pozycji w menu dzie­ci i młodzieży. Dodatkowo, spożycie niezdrowej żywności typu fast-food lub picie słodzonych napojów gazo­wanych (typu cola) czy stres szkolny wypłukują magnez występujący w or­ganizmie i tak już w niewystarczającej ilości. Problem jest tym poważniejszy, że magnez należy do grupy pierwiast­ków słabo przyswajalnych przez or­ganizm. Z pokarmów wchłania się go zaledwie od 15 do 40%.

Zagrożenie czyha też za naszymi oknami. Szczególnie negatywnie wpływa na nasz organizm ołów. Jako naturalny antagonista magnezu, wni­ka w jego miejsce w komórki i włącza się w procesy metabolizmu. W ten sposób przenika do mózgu. Badania prowadzone wśród dzieci z obszarów silnie zanieczyszczonych ołowiem udowodniły pozytywny wpływ ma­gnezu na złagodzenie nadpobudliwo­ści psychomotorycznej.

CO ROBIĆ?

Recepta wydaje się prosta - należy połączyć zdrową dietę z suplementacją pierwiastka w postaci specjalnych preparatów magnezowych dla dzieci.

Powinny one być dopasowane dawką i postacią do potrzeb młodych organi­zmów. Lepsze efekty można uzyskać stosując produkty zawierające orga­niczne sole magnezu (np. pido/an lub cytrynian), gdyż wchłaniają się one znacznie lepiej niż sole nieorganiczne­

Formy rozpuszczalne (saszetki, ta­bletki musujące) wykazują większą przyswajalność magnezu niż ich od­powiedniki w formie tabletek, gdyż rozpuszczony w wodzie, zjonizowany magnez łatwiej się wchłania.

Twoja OcenaFacebook Conversations