Oto co wynika z badań przeprowadzonych w pierwszej połowie 2019 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej:

•    63% polskich gospodarstw domowych nic ma żadnych oszczędności.

- 46% spłaca pożyczki i kredyty. 10% zalega z opłatami.

•    Wśród 37% gospodarstw, którym udało się odłożyć najwięcej środków, przeważają osoby wykształcone (63%); oszczędnościami dysponuje 46% rodzin z wykształceniem średnim, najmniej zaś odkładają osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym.

•    Oszczędności posiada więcej mieszkańców miast niż wsi.

•    Częściej oszczędności deklarują ludzie młodzi (do 35. roku życia), co wynika z tego. że wielu z nich nie założyło jeszcze rodzin, a mieszkając wspólnie z rodzicami, może wydawać nieco mniej na własne utrzymanie.

•    Najmniej oszczędności posiadają osoby starsze (powyżej 55. roku życia).

•    Większość osób z badanych gospodarstw posiadających oszczędności (65%) deklaruje, że byłaby w stanie utrzymać się z nich dłużej niż dwa miesiące, w tym prawie co piąty (19%) dłużej niż pół roku. Pozostałe gospodarstwa mogłyby za zgromadzone pieniądze przeżyć najwyżej miesiąc.

Twoja Ocena