Giełda papierów wartościowych to powołana przez Skarb Państwa spółka akcyjna, której zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi.
Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Rozwijające się przedsiębiorstwa mają wiele sposobów na uzyskanie dodatkowego finansowania, a publiczna emisja akcji jest często najtańszym jego źródłem. Akcje to papiery wartościowe będące dowodem udziału ich właścicieli w kapitale spółki akcyjnej. W Polsce minimalny kapitał spółki akcyjnej wynosi 100.000 zł.  Spółka akcyjna jest zatem własnością akcjonariuszy, a każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki, jest właścicielem cząstki jej majątku. Jeśli kupisz akcje i zostaniesz współwłaścicielem spółki, przysługują Ci wynikające z tego prawa, które nie mają czasowego ograniczenia, bowiem akcje wydawane są na czas nieokreślony. Twoje akcje są niepodzielne i zbywalne, czyli możesz nimi obracać. Od akcji nie nalicza się odsetek.

Rodzaje akcji

• imienne, co oznacza, że zawierają imię i nazwisko właściciela zapisane  w księdze spółki, • na okaziciela, czyli osoby będącej aktualnie w ich posiadaniu. Tylko te akcje mogą być przedmiotem obrotu giełdowego, oraz:

• zwykłe,

• uprzywilejowane, czyli akcje o szczególnych uprawnieniach dla ich posiadacza w zakresie praw majątkowych - wypłaty dywidendy, uprzywilejowania co do podziału majątku w razie postępowania likwidacyjnego spółki, bądź niemajątkowych - liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zakres uprzywilejowania jest określony w statucie spółki.

Z akcją nierozerwalnie związane jest pojęcie jej wartości. W obrocie akcjami  występuje wartość: • nominalna - stanowi ją kwota, na którą opiewa dokument akcji. Kwota  ta powstaje w wyniku podzielenia kapitału akcyjnego spółki przez liczbę emitowanych akcji, • cena emisyjna - to cena, za którą spółka sprzedaje akcje na rynku pierwotnym papierów wartościowych,

• cena rynkowa (bieżąca) - to cena, którą można uzyskać w razie sprzedaży akcji w danym momencie na rynku wtórnym papierów wartościowych

Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami części majątku spółek, których akcje są dopuszczone do publicznego obrotu, co oznacza, że można nimi handlować na rynku kapitałowym, powszechnie dostępnym dla indywidualnych inwestorów. Kupując akcje, uzyskujesz pewien wpływ na to, jak spółka jest zarządzana, oraz prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę, czyli w dywidendzie. Zysk wykazany jest wówczas w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i zostaje przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom

Prawa akcjonariuszy

• Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, które jest najwyższą władzą w spółce. Zbiera się ono co najmniej raz w roku, aby podejmować najważniejsze decyzje dotyczące spółki, między innymi o kierunkach jej rozwoju i obsadzie rady nadzorczej, która wybiera zarząd spółki.

• Prawo głosu polegające na tym, że masz wpływ na to, jak będzie zarządzana spółka. Każdy akcjonariusz ma jeden głos, ale mogą być także akcje uprzywilejowane co do liczby głosów. Inwestorzy indywidualni najczęściej posiadają niewiele akcji, a co za tym idzie - niewiele głosów na walnym zgromadzeniu. Wydawać by się mogło, że ich siła jest mniejsza niż dużych inwestorów strategicznych, posiadających po kilkadziesiąt procent akcji spółki, jednak czasem wielu drobnych inwestorów działa w sposób spójny i mogą oni doprowadzić do podjęcia przez walne zgromadzenie pożądanych przez nich

• Prawo do dywidendy, czyli do udziału w zyskach spółki. Jeżeli spółka w danym roku zanotowała zysk, wówczas walne zgromadzenie podejmuje decyzję, czy przeznaczyć go na dalszy rozwój firmy, czy też podzielić i wypłacić w formie dywidendy.

• Prawo poboru nowych akcji, które oznacza, że podczas emisji nowych akcji akcjonariusze mają pierwszeństwo w kupnie akcji spółki przed osobami z zewnątrz. Jeżeli akcjonariusz, który posiada prawa poboru nowych akcji, nie chce z nich skorzystać, wówczas może te prawa sprzedać na giełdzie

Przystępując do inwestowania, pamiętaj, że na rynku kapitałowym obowiązują  trzy podstawowe zasady:

• równy i powszechny dostęp do informacji, co oznacza, że każdy inwestor na rynku ma takie same możliwości dotarcia do informacji o spółkach, których akcje lub obligacje są na giełdzie. Spółki te zobowiązane są niezwłocznie dostarczać na rynek informacje określone w przepisach prawa, • centralizacja obrotu, co oznacza, że obrót papierami wartościowymi odbywa się wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych • dematerializacja papierów wartościowych, co oznacza, że wszystkie papiery wartościowe nie istnieją w formie fizycznej, ale w postaci zapisów na rachunkach inwestorów, prowadzonych przez domy maklerskie. Zdematerializowany obrót oznacza, że kupno i sprzedaż np. akcji nigdy nie polega na wręczeniu papierowych dokumentów akcji, lecz następuje wyłącznie w drodze odpowiednich zapisów w systemie informatycznym na rachunkach papierów wartościowych. Wymiana handlowa akcji sprowadza się więc do zmiany zapisów na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych inwestorów.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny tworzą pieniądze powierzone przez indywidualnych inwestorów, które są zarządzane w ich imieniu przez licencjonowanych przez państwo specjalistów i lokowane w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym, w tym papiery wartościowe, waluty czy nieruchomości. Dzięki temu inwestorzy mogą spodziewać się zysków wyższych od najkorzystniejszych odsetek od lokat bankowych.

W zamian za dokonane wpłaty inwestorzy otrzymują - w zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego - jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne. Co pewien czas każdy fundusz wycenia posiadane aktywa, czyli wszystkie powierzone mu środki, dzięki czemu jego uczestnicy wiedzą, czy wpłacone przez nich pieniądze przyniosły im zysk.

Fundusz może zostać utworzony wyłącznie za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, co inwestorowi daje poczucie bezpieczeństwa.

W zależności od: kwoty środków, czasu inwestowania, dopuszczalnego ryzyka, masz do dyspozycji szereg funduszy o zróżnicowanym profilu, których jednostki możesz nabyć:

• Fundusze rynku pieniężnego - polecane, jeśli posiadasz kwotę, którą pragniesz  zainwestować w krótkim okresie, zachowując możliwość wycofania części lub  całości ulokowanej kwoty w razie nagłej potrzeby. Jest to optymalne rozwiązanie dla osób ceniących sobie pewność inwestycji oraz oczekujących zysku  zbliżonego do uzyskiwanego z lokat bankowych. Celem tych funduszy jest przede wszystkim ochrona wartości zainwestowanego kapitału

. • Fundusze obligacji - idealne, jeśli chcesz zainwestować co najmniej przez jeden rok, a bezpieczeństwo ma dla Ciebie duże znaczenie.

• Fundusze akcyjne - dla tych, którzy z myślą o ponadprzeciętnych zyskach chcą zainwestować swój kapitał na okres powyżej siedmiu lat. Należy pamiętać, że inwestowanie w akcje wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jednak przy założeniu długiego czasu inwestycji, okresy hossy górują nad okresami bessy. Fundusze akcyjne przeważającą część aktywów, nawet do 100%, inwestują w akcje spółek giełdowych.

• Fundusze stabilnego wzrostu - doskonałe dla tych, którzy

lubią ryzyko na poziomie wyższym niż w przypadku funduszy obligacyjnych, ale bez szaleństw, a na inwestycję przeznaczają co najmniej trzy lata. Celem tego typu funduszy jest  zapewnienie inwestorom stałego wzrostu ich aktywów. Obok przeważających  w portfelu papierów wartościowych, takich jak obligacje i bony skarbowe, znajdują  się również akcje spółek. Zysk jest dużo większy niż na lokatach bankowych.

• Fundusze zrównoważone - proponowane tym, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka, przez okres co najmniej pięć lat. Fundusze te inwestują zarówno w akcje, jak i w obligacje. Udział poszczególnych papierów wartościowych zmienia się w zależności od sytuacji na rynku. Akcyjna część portfela pracuje na zyski, szczególnie w czasie giełdowej hossy (wzrostu kursów), obligacyjna część portfela zapewnia, że w czasie bessy (spadku kursów) wartość zainwestowanych pieniędzy jest częściowo chroniona przed spadkami.

Twoja Ocena